Estadística de regulació d'ocupació

L'Estadística de regulació d'ocupació té per objecte proporcionar informació sobre els procediments d'acomiadaments col·lectius, suspensió de contracte i reducció de jornada dels contractes de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció, derivades de causa major o a conseqüència del Mecanisme Xarxa de Flexibilitat i Estabilizació de l'Ocupació, que es resolen o es comuniquen a la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

Aquests procediments es regulen en els artículs 47, 47 bis i 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. Tota la informació sobre la normativa del procediment i sobre la sol·licitud, tramitació i resolució del procediment pot consultar-se en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=354

Les dades de 2022 recullen els expedients resolts per les autoritats laborals de la Comunitat Valenciana. Des de 2023 s'inclouen també els expedients que han de ser resolts pel Ministeri de Treball i Economia Social per afectar diverses comunitats autònomes i que tenen incidència en la Comunitat Valenciana.

Dades estadístiques