Estadística de regulació d'ocupació

L'Estadística de regulació d'ocupació té per objecte proporcionar informació sobre els procediments d'acomiadaments col·lectius, suspensió de contracte i reducció de jornada dels contractes de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció, derivades de causa major o a conseqüència del Mecanisme Xarxa de Flexibilitat i Estabilizació de l'Ocupació, que es resolen o es comuniquen a la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral de la Conselleria d'Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Aquests procediments es regulen en els artículs 47, 47 bis i 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. Tota la informació sobre la normativa del procediment i sobre la sol·licitud, tramitació i resolució del procediment pot consultar-se en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=354

 

Dades estadístiques