Estadística d'obertura de centres de treball

L'Estadística d'Obertura de Centres de Treball té per objecte proporcionar informació estadística sobre les obertures de centres de treball o de represa de les activitats després d'efectuar alteracions, ampliacions o transformacions d'importància, que l'empresari ha de comunicar a l'autoritat laboral. L'empresari té obligació d'efectuar la comunicació, qualsevol que siga l'activitat que realitze, amb independència de les comunicacions que hagen d'efectuar-se o de les autoritzacions que hagen d'atorgar-se per altres autoritats. Tota la informació sobre el procediment i la normativa de comunicació d'obertura de centres de treball pot consultar-se en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=333

 

Dades estadístiques