Desplaçament transnacional de persones treballadores

Desplaçament transnacional de persones treballadores

L'Estadística de Desplaçament Transnacional de Persones Treballadores a la Comunitat Valenciana té per objecte proporcionar informació estadística sobre els desplaçaments de persones treballadores de l'Espai Econòmic Europeu a la Comunitat Valenciana.

A aquest efecte d'assegurar el compliment de la Llei 45/1999, de 29 de novembre, sobre el desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional, l'empresari que desplace treballadors a Espanya en el marc d'una prestació de serveis transnacional ha de comunicar, abans del seu inici, el desplaçament a l'Autoritat Laboral competent en raó del territori en el qual hagen de prestar-se aquests serveis.

No és exigible la comunicació en el cas que la duració dels desplaçaments no excedisca de huit dies, excepte quan l'empresa que desplaça als treballadors a Espanya siga una empresa de treball temporal, i en aquest cas sí que estarà obligada.

Les sol·licituds de desplaçament transnacional de persones treballadores es presenten a través del tràmit: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=13984.

 Dades estadístiques