Infraccions i sancions laborals

Infraccions i sancions laborals


L'Estadística d'infraccions i sancions laborals té per objecte proporcionar informació estadística sobre les actes d'infracció laboral alçades per la Inspecció de Treball i Seguretat Social i registrades en la Comunitat Valenciana i sobre els expedients sancionadors en matèria laboral resolts per part dels òrgans competents de la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana té competències sancionadores d'infraccions en matèria de relacions laborals, prevenció de riscos laborals i ocupació. La competència sancionadora correspon en l'actualitat a les Direccions Territorials d'Ocupació, a la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral, al Conseller d'Educació, Universitats i Ocupació, i al Consell, en funció de la gravetat de la sanció.

Este procediment s'inicia d'ofici per acta d'infracció alçada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la qual es remet a l'empresa i a l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana. En l'acta d'infracció es concedix un termini de 15 dies hàbils perquè el presumpte responsable (que pot ser una persona física o jurídica) puga presentar al·legacions. Este pot reconéixer la seua responsabilitat i renunciar a realitzar al·legacions, i en este cas té una reducció del 40% de l'import de la sanció proposada. En cas contrari, continua la tramitació del procediment fins que es dicte la resolució confirmant, modificant o deixant sense efecte la proposta de sanció continguda en l'acta, la qual es notificarà al presumpte responsable. Contra esta resolució pot interposar-se recurs d'alçada o de reposició.

Dades estadístiques