Estadística d'empreses de treball temporal

L'Estadística d'Empreses de Treball Temporal (ETT) explota la informació administrativa procedent de la base de dades central d'empreses de treball temporal que recull les dades dels Registres d'Empreses de Treball Temporal.

Les ETT són empreses l'activitat principal de les quals és posar a la disposició d'una altra empresa, anomenada usuària, amb caràcter temporal, persones treballadores. La informació referida als contractes de posada a disposició i a les cessions de treballadors a les empreses usuàries procedeix de les "Relacions de contractes de posada a disposició" que transmeten mensualment les ETT a l'autoritat laboral competent (direccions territorials, Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral i Ministeri de Treball i Economia Social), disponibles en la base de dades central d'empreses de treball temporal.

 

Dades estadístiques