Estadística d'eleccions sindicals

L'Estadística d'eleccions sindicals té per objecte proporcionar informació estadística sobre els representants sindicals triats i amb mandat vigent a 31 de desembre de cada any, segons la seua normativa d'aplicació (Estatut de treballadors o normativa de funcionaris). Tota la informació sobre la normativa i tramitació en la Comunitat Valenciana pot ser consultada en aquest enllaç: https://cindi.gva.es/es/web/dg-trabajo/elecciones-sindicales

Les dades s'obtenen de les actes electorals depositades i registrades en les oficines públiques territorials de registre d'actes d'eleccions sindicals situades en cadascuna de les direccions territorials de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació. Les eleccions sindicals es poden dur a terme en centres de treball que tinguen sis o més persones treballadores.

 

Dades estadístiques