Informació general

Informació general

L'article 90 de l'Estatut dels Treballadors (Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu  2/2015, de 23 d'octubre) establix que els convenis col·lectius hauran de ser presentats davant de l'autoritat laboral competent, només als efectes de registre, dins del termini de quinze dies a partir del moment en què les parts negociadores el firmen.
 
Este article es va desplegar reglamentàriament pel Reial Decret 1040/1981,de 22 de maig, sobre registre i depòsit de convenis col·lectius de treball, regulant-se, així, els requisits, procediments i tràmits que s'havien de seguir per a la inscripció dels acords presentats davant del Registre.
 
Aquell  Reial Decret ha sigut derogat pel Reial Decret 713/2010,de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis col·lectius de treball, pel qual es pretén adaptar el funcionament del registre a la nova realitat de l'administració electrònica. A partir de l'entrada en vigor d'esta norma -1 d'octubre 2010- els acords i convenis no es presentaran per al seu registre en suport paper sinó que s'inscriuran en els ‘registres electrònics' (bases de dades) de cada comunitat autònoma i, així mateix, en la base de dades del Ministeri de Treball i Immigració. La presentació ha de fer-se, doncs, de manera telemàtica obligatòriament.
 
A la Comunitat Valenciana el Registre es regula per Ordre 37/2010,de 24 de setembre, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es crea el Registre de la Comunitat Valenciana de Convenis i Acords Col·lectius de Treball (DOCV de 29/09/10). Esta ordre configura un registre únic però amb quatre seus o unitats, una en cada capital de província, que tindrà competència per al registre de convenis i acords del seu àmbit provincial o inferior, i una altra seu en la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, que tindrà competència per al registre d'aquells l'àmbit territorial dels qual afecte més d'una província i sempre que no excedisquen de l'àmbit autonòmic.
 
Per això, qui pretenga registrar un acord o conveni col·lectiu (o un altre dels actes inscriptibles a què es referixen l'article 2 i la disposició addicional segona del Reial Decret 713/2010), si l'àmbit de l'acord o conveni no és superior al de la Comunitat  Valenciana, haurà d'accedir al Registre telemàtic a través de l'enllaç que figura en esta pàgina web de la Generalitat (si l'acord o conveni té un àmbit superior haurà d'accedir a través la pàgina web del Ministeri de Treball i Immigració) i seleccionar l'àmbit territorial afectat, als efectes que la sol·licitud d'inscripció es tramite per l'Autoritat Laboral competent.
 

NOVETATS

Registre de Plans d'Igualtat

Amb l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i hòmens en l'ocupació i l'ocupació, es crega un Registre de Plans d'Igualtat de les Empreses, com a part dels registres de convenis i acords col·lectius de treball, i s'establix l'obligació de les empreses d'inscriure els seus plans d'igualtat en el mencionat registre.

Fins que es procedisca al desplegament reglamentari legalment previst, la inscripció dels Plans d'Igualtat s'haurà de realitzar en REGCON pels interessats a través de la ruta següent:

Pàgina Principal/ ACORDS/ Sense Antecedents/ ACORD SOBRE PLANS D'IGUALTAT (Art. 2.1.f).