Plans d'Igualtat

Plans d'Igualtat

Els plans d'igualtat són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe en l'empresa.
Els plans d'igualtat fixaran els objectius concrets d'igualtat a obtenir, les estratègies i les pràctiques a adoptar per a la seua consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.
Han de contindre, almenys, les següents matèries: procés de selecció i contractació, classificació professional, formació, promoció professional, condicions de treball, inclosa l'auditoria salarial entre dones i homes, exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral, infrarepresentació femenina, retribucions, prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe.

Estos estan regulats pel Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis i acord col·lectius de treball, desenvolupa reglamentàriament el mandat contingut en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

Les empreses han d'elaborar els plans d'igualtat en tres supòsits:

  • Les empreses que tinguen una plantilla mínima, d'acord amb els següents terminis d'aplicació gradual:
  1. Des del 7 de març de 2020, han de tindre aprovat els plans d'igualtat les empreses que tinguen entre 151 i 250 persones treballadores.
  2. A partir del 7 de març de 2021, hauran de tindre aprovat els plans d'igualtat les empreses que tinguen entre 101 i 150 persones treballadores.
  3. A partir del 7 de març de 2022, hauran de tindre aprovat els plans d'igualtat les empreses que tinguen entre 50 i 100 persones treballadores.
  • Quan s'establisca tal obligació pel conveni col·lectiu aplicable.
  • Quan l'autoritat laboral haguera acordat en un procediment sancionador la substitució de les sancions accessòries per l'elaboració i aplicació d'este pla. 

Les societats cooperatives estan obligades a elaborar plans d'igualtat sempre que tinguen persones treballadores per compte d'altri i respecte de les mateixes i en els supòsits previstos en l'apartat anterior. En el cas d'una empresa amb diversos centres de treball dedicats a diferents activitats i convenis col·lectius d'aplicació diferents.

Enllaç per a accedir al procediment: