Organismes

Portals

Sol·licitud d'intervenció del personal de treball social i/o educació social

Sol·licitud d'intervenció del personal de treball social i/o educació social

Sol·licitud d'intervenció del personal de treball social

DADES DEL CENTRE

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

DADES REFERENTS A LA SOL·LICITUD

Prova de verificació
 

Formulari peu

El programa d’unitats d’acompanyament  i orientació està finançat a càrrec de:

Protecció de dades

Protecció de dades

La Direcció General d'Innovació i Inclusió Educativa manté un compromís de compliment de la legislació vigent en matèria de tractament de dades personals i seguretat de la informació a fi de garantir que la recollida i tractament de les dades facilitades es realitza conforme a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD).