Organismes

Portals

Normativa

Normativa

 

DECRET

DECRET 105/2022, de 5 d’agost, del Consell, d’organització i funcionament dels centres d’Educació Especial [DOGV 16/08/2022] 

DECRET 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià [DOGV 03/06/2021]

DECRET 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià [DOGV 07/08/2018]

 

ORDRE

ORDRE 19/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments derivats del Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria, i del Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat, així com l’organització i el funcionament del Batxillerat nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana

ORDRE 10/2023, de 22 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen i concreten determinats aspectes de l’organització i el funcionament de l’orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià [DOGV 30/05/2023] 

 

ORDRE 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià [DOGV 03/05/2019]  
 

   

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2023, conjunta de la directora general d’Innovació i Inclusió Educativa i del director general d’Universitats, per la qual es dicten instruccions per a l’adaptació en les proves d’accés a les universitats públiques valencianes per a les persones amb necessitats específiques de suport educatiu per al curs 2023-2024 [DOGV 05/01/2024] 

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2022, de la Direcció General d’Inclusió Educativa, per la qual s’assignen dotacions econòmiques extraordinàries per a l’adquisició de material especialitzat per a l’exercici de les funcions d’orientació educativa en els equips d’orientació educativa dels centres d’educació infantil i primària, centres d’educació especial i escoles infantils de segon cicle de titularitat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport [DOGV 22/12/2022] 

 

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2022, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual s’autoritza i es regula el funcionament, amb caràcter experimental, d’una unitat educativa terapèutica en l’IES Beatriu Fajardo de Mendoza de Benidorm [DOGV 02/08/2022] RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament de les unitats específiques ubicades en centres docents ordinaris sostinguts amb fons públics per al curs 2022- 2023 [DOGV 26/07/2022]

 

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2021, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual s'estableixen les línies estratègiques de l'orientació educativa i professional i de l'acció tutorial per al curs 2021-2022 [DOGV 05/10/2021] RESOLUCIÓ conjunta de 20 de setembre de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i de la Direcció General d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten les instruccions per a la sol·licitud d'adaptacions d'accés en les escoles oficials d'idiomes valencianes [DOGV 24/09/2021]

 

RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2021, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual s'estableix l'organització i el procediment d'intervenció de les unitats especialitzades d'Orientació (UEO) i es concreta el procediment d'activació dels centres d'educació especial com a centres de recursos [DOGV 06/08/2021]

 

 

 

INSTRUCCIÓ

INSTRUCCIÓ de 6 de març de 2024, de la directora general d’Innovació i Inclusió Educativa, per la qual es concreten determinats aspectes que afecten procediments de l’orientació educativa i professional per al curs escolar 2023-2024, a partir de l’actualització legislativa: