REQUISITS PER A LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

REQUISITS PER A LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

 1. Requisits per a la tramitació telemàtica
 2. Sol·licitud i documents a presentar
 3. Subjectes legitimats i representació legal
 4. Termini d'inscripció
 5. Esmena de defectes en la sol·licitud de depòsit
 6. Accés als actes depositats
 7. Transició des del paper a la via telemàtica
 8. Dades de contacte

Requisits per a la tramitació telemàtica

El desenvolupament de l'aplicació informàtica establida a aquest efecte ha sigut verificat amb els navegadors següents:

 • Internet Explorer 10 i 11 (Microsoft Edge en queda exclòs)
 • Mozilla Firefox 38 o posterior

Per al seu correcte funcionament, cal tindre instal·lada la màquina virtual de Java 32 bits amb l'última versió estable 1.7 o 1.8.

Algunes de les funcions de l'aplicació poden ser realitzades per qualsevol usuari sense necessitat d'identificar-se; no obstant això, la major part de les funcions requereixen que s'accedisca amb un usuari registrat. Per a això, l'accés a l'aplicació pot realitzar-se:

 • Mitjançant plataforma Cl@ve.
 • Mitjançant DNI electrònic o certificats de signatura digital instal·lats en l'equip.

En el Manual d'usuari/Sol·licitant del depòsit, trobarà el procediment detallat amb els passos a seguir per a la tramitació electrònica de qualsevol dels tràmits o consultes disponibles.

Sol·licitud i documents a presentar

La sol·licitud de depòsit haurà de presentar-se per mitjans electrònics, per mitjà de l'aplicació informàtica establida a aquest efecte, davant l'oficina pública competent de la Comunitat Valenciana, excepte quan l'àmbit d'actuació de l'organització sindical o empresarial siga estatal o supraautonòmic, i en aquest cas és competent la Direcció General d'Ocupació del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Una vegada registrat com a usuari, el sistema li permetrà presentar la seua sol·licitud de depòsit seguint les instruccions que s'indiquen en l'aplicació informàtica.

La sol·licitud de depòsit haurà de contindre:

 • Identificació del sol·licitant, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.
 • Acreditació de la delegació per a presentar la sol·licitud.
 • Denominació de l'organització, incloses les sigles o l'acrònim.
 • Domicili social.
 • Àmbit territorial i funcional d'actuació.
 • Número d'identificació fiscal (en cas que no se'n dispose, haurà de comunicar-se en el moment de la seua obtenció).
 • Documentació específica en funció dels actes objecte de depòsit, prevista en els articles 5 a 11 del RD 416/2015, de 29 de maig..

Subjectes legitimats i representació legal

Seran subjectes legitimats per a sol·licitar el depòsit, en el cas de la constitució de sindicats i associacions empresarials, els seus promotors o les persones designades per aquests, i en la resta dels supòsits, les persones designades pels òrgans de govern de les organitzacions sindicals o empresarials.

Se'n podrà acreditar la representació mitjançant:

Termini d'inscripció

La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions podrà realitzar-se tots els dies de l'any, durant les vint-i-quatre hores.

A l'efecte del còmput de terminis, la presentació d'una sol·licitud en un dia inhàbil s'entendrà efectuada en la primera hora del dia hàbil següent.

Esmena de defectes en la sol·licitud de depòsit

Rebuda la sol·licitud de depòsit d'algun dels actes previstos, l'oficina pública competent l'examinarà i verificarà si compleix els requisits legalment establits.

Quan s'advertisquen defectes en la sol·licitud o en la documentació que l'acompanya, o quan la denominació coincidisca amb una altra inscrita o puga induir a error o confusió amb aquesta, es requerirà al sol·licitant per una sola vegada que en un termini de deu dies esmene la deficiència o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, es rebutjarà el depòsit mitjançant una resolució exclusivament fonamentada en la manca d'algun dels requisits mínims previstos en aquest reial decret.

Si es compleixen tots els requisits, l'oficina pública competent dictarà una resolució que acorde el depòsit i la publicitat d'aquest, en la qual constaran la data de depòsit i el número de depòsit assignat, en els següents terminis, a comptar des del dia que es presente la sol·licitud o s'esmenen o resolguen els defectes advertits en l'apartat anterior:

a) Deu dies, en el cas de les organitzacions sindicals.

b) Vint dies, en el cas de les organitzacions empresarials.

Les notificacions emeses a través de l'aplicació informàtica es realitzaran mitjançant compareixença electrònica en la seu, tal com regula l'article 54 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana, en relació amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. .

Accés als actes depositatss

Els actes objecte de depòsit, una vegada que aquest siga ordenat per l'oficina pública competent, són d'accés públic, amb les garanties previstes en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Transició des del paper a la via telemàtica

En el termini de dos anys des de l'entrada en vigor del Reial decret 416/2015, de 29 de maig, les oficines públiques de depòsit d'estatuts de la Comunitat Valenciana hauran d'incorporar al depòsit dels estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials de la Comunitat Valenciana, amb funcionament a través de mitjans electrònics, les dades identificatives de les organitzacions sindicals i empresarials els estatuts de les quals es troben en el seu poder, així com la referència de les actuacions realitzades fins a hui i l'últim text depositat.

Si en aquest procés es detectara el depòsit d'estatuts d'organitzacions no compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordre, o que no inclouen entre els seus fins els pròpiament laborals a què s'ha fet referència en l'article 5.2 b) 7é del Reial decret 416/2015, l'oficina pública sol·licitarà la seua adaptació en els termes previstos en l'article 7.4 d'aquest reial decret.

Dades de contacte

OFICINES PÚBLIQUES DE DEPÒSIT D'ESTATUTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Àmbit territorial autonòmic o supraprovincial

DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL I BENESTAR LABORAL

C/ NAVARRO REVERTER, 2 – 1ª
46004 València

Telèfon: 012
Fax: 961971212

Adreça electrònica: deose@gva.es

Accés a l'aplicació DEOSE CV

Àmbit territorial provincial

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ALACANT

C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6
03003 Alacant/Alicante

Telèfons: 965 900 305 - 965 900 312
Fax: 965 900 303

Adreça electrònica: deose_ali@gva.es

Accés a l'aplicació DEOSE Alacant

DIRECCIÓ TERRITORIAL DE CASTELLÓ

C/ MAJOR, 2 - PIS 6é
12001 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana

Telèfon: 964399104

Adrça electrònica: deose_cas@gva.es

Accés a l'aplicació DEOSE Castelló

DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA

AV. BARÓ DE CÁRCER, 36
46001 València

Telèfons: 96 127 17 31 - 96 127 17 40
Fax: 96 127 19 33

Adreça electrònica: deose_val@gva.es

Accés a l'aplicació DEOSE València