DEOSE C.V.

DEOSE C.V.

Informació general sobre el depòsit d'estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials de la Comunitat Valenciana amb funcionament a través de mitjans electrònics.

 

Finalitat del depòsit

De conformitat amb la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, i la Llei 19/1977, d'1 d'abril, sobre regulació del dret d'associació sindical, i d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 416/2015, de 29 de maig, sobre depòsit d'estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials, mitjançant la publicació de l'Ordre 1/2016, de 19 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, es crea i es regula el depòsit d'estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials de la Comunitat Valenciana amb funcionament a través de mitjans electrònics.

S'implanta, així, l'Administració electrònica en la totalitat del procediment administratiu de depòsit dels estatuts de les esmentades organitzacions sindicals i empresarials, a l'efecte de dotar-les de personalitat jurídica i fer-les públiques.

Es tracta d'un pas més en el desenvolupament d'una administració electrònica al servei dels ciutadans, amb l'objectiu que puguen exercitar el seu dret a comunicar-se electrònicament amb les administracions públiques, seguint les premisses establides en la Llei 11/2007, l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que en l'àmbit de la Comunitat Valenciana s'ha articulat, principalment, a través de la nostra Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana, el desenvolupament reglamentari de la qual s'ha dut a terme mitjançant el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

Obligació de depòsit

Les organitzacions sindicals i empresarials, integrades per empresaris amb treballadors al seu càrrec, que incloguen entre els seus fins els pròpiament laborals que els identifiquen, han de sol·licitar el depòsit dels seus estatuts, a l'efecte d'adquirir personalitat jurídica i plena capacitat d'actuar, així com dels documents que acrediten la realització dels actes següents:

a) La constitució de sindicats i d'associacions empresarials.

b) La constitució de federacions i confederacions de sindicats i d'associacions empresarials.

c) Les modificacions estatutàries.

d) L'afiliació d'organitzacions sindicals i empresarials a unes altres d'àmbit superior, tant de caràcter funcional com territorial, així com la seua desvinculació d'aquestes.

e) La fusió i la integració d'organitzacions sindicals i empresarials.

f) La suspensió i dissolució de les organitzacions sindicals i empresarials.

A més d'això anterior, les organitzacions sindicals i empresarials podran depositar els acords de designació i renovació dels càrrecs que ostenten la seua representació legal.

Subjectes legitimats

Seran subjectes legitimats per a sol·licitar el depòsit, en el cas de la constitució de sindicats i associacions empresarials, els seus promotors o la persona designada per aquests, i en la resta dels supòsits, la persona designada pels òrgans de govern de les organitzacions sindicals o empresarials.

El depòsit de la Comunitat Valenciana

En el depòsit d'estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials de la Comunitat Valenciana amb funcionament a través de mitjans electrònics hauran de ser objecte de depòsit els actes depositables referits a totes les organitzacions sindicals i empresarials l'àmbit d'actuació de les quals siga igual o inferior a alguna de les tres províncies de la Comunitat, o l'àmbit territorial de les quals afecte més d'una de les esmentades províncies, sempre que no excedisquen l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Organització DEOSE Comunitat Valenciana

El depòsit d'estatuts de la Comunitat Valenciana dependrà de la direcció general competent en matèria de treball, que serà l'encarregada de dirigir-lo i de coordinar el funcionament de cadascuna de les seues quatre oficines públiques de depòsit d'estatuts, una en cada capital de província i una altra en la seu de la mateixa direcció general.

L'oficina pública de depòsit d'estatuts de cada capital de província estarà adscrita, respectivament, a cadascuna de les direccions territorials competents en matèria de treball d'Alacant, Castelló i València.

L'oficina pública de depòsit d'estatuts de la Comunitat Valenciana, per a procediments de depòsit l'àmbit territorial dels quals afecte més d'una de les esmentades províncies, i sempre que no excedisquen l'àmbit autonòmic, estarà adscrita a la direcció general competent en matèria de treball.

Funcions del DEOSE Comunitat Valenciana

La subdirecció general competent en matèria de relacions laborals, o l'òrgan que la substituïsca, respecte de l'oficina adscrita a la direcció general competent en matèria de treball, així com les direccions territorials competents en matèria de treball, respecte de la seua pròpia oficina, s'encarregaran de la custòdia i tramitació que comporta l'esmentat depòsit i, en concret, exerciran, dins de les seues competències, les funcions atribuïdes a les oficines públiques de depòsit d'estatuts en el Reial decret 416/2015, en els termes previstos en l'article 4 de l'Ordre 1/2016, de 19 de maig de 2016.

Tramitació telemàtica obligatòria

Des del dia 27 de maig de 2016 -data de l'entrada en vigor de l'Ordre 1/2016-, la tramitació de tots els procediments davant el DEOSE Comunitat Valenciana haurà de ser realitzada a través de mitjans telemàtics, llevat que no es trobaren habilitats els mecanismes per a la tramitació del procediment per mitjans electrònics, de tots, o algun, dels actes objecte de depòsit, cas en el qual aquesta tramitació podrà continuar efectuant-se a través dels mitjans pels quals ja s'efectuara, fins que el procediment electrònic siga possible.

La sol·licitud de depòsit haurà de presentar-se per mitjans electrònics davant l'oficina pública competent, a través d'aquesta adreça electrònica (DEOSE), utilitzant els formularis previstos específicament per a això.

Excepcionalment, els sindicats i les associacions empresarials que acrediten mancar dels mitjans electrònics necessaris podran continuar realitzant els tràmits de depòsit mitjançant la presentació de la documentació en paper en els registres previstos en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Normativa reguladora