Normativa

  • Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
  • Reial decret 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l'empresa (BOE núm. 219, de 13/09/1994). 
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (BOE núm. 261, de 31/10/2015). Articles 39 a 44.
  • Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques (BOE núm. 144, de 17/06/1987). Vegeu la Disposició Derogatòria Única del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (“Queden derogades amb l'abast establit en l'apartat 2 de la disposició final quarta, les següents disposicions: c) La Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques, excepte el seu article 7 i amb l'excepció contemplada en la disposició transitòria cinquena d'aquest Estatut.”) i la DT5ª d'aquest mateix cos legal (“En tant es determine el procediment electoral general previst en l'article 39 del present Estatut, es mantindran amb caràcter de normativa bàsica els següents articles de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques: 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 i 29”). 
  • Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la determinació de les condicions de treball dels empleats públics (BOE núm. 173, de 20/07/1990).
  • Ordre de 13 de setembre de 1994, de la Conselleria de Treball i Assumptes Socials, per la qual s'estableixen les oficines públiques de registre d'actes d'eleccions sindicals, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2358, de 03/10/1994).
  • Ordre 20/2014, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'estableixen les normes que han de regir els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal al servei de l'administració de la Generalitat (DOGV núm. 7415, de 02/12/2014).
  • Ordre 6/2015, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen els models oficials normalitzats, d'obligada utilització en els processos electorals als òrgans de representació dels treballadors i les treballadores en les empreses situades en la Comunitat Valenciana, així com del personal del Sector Públic de la Generalitat i de les diferents Administracions i Institucions Públiques situades en la mateixa (DOGV núm. 7652, de 06/11/2015).
  • Ordre 29/2022, de 3 de novembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es modifica l'Ordre 20/2014, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'estableixen les normes que han de regir els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.