Normalització Lingüística

Normalització Lingüística

El Pla de Normalització Lingüística

El Pla de Normalització Lingüística (PNL) és una part del Projecte Lingüístic de Centre (PLC) en la qual es determinen les mesures previstes per a la promoció de l'ús normal del valencià en els centres educatius d'infantil, primària, secundària i formació de persones adultes. 

El Pla de Normalització Lingüística (PNL) és una part del Proyecte Lingüístic de Centre (PLC) en la qual es determinen les mesures previstes per a la promoción de l'ús normal del valencià en els centres educatius d'infantil, primària, secundària i formació de persones adultes, tal com estableix la Llei 4/2018 per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià (enllaç al document extracte). 

Per a l'elaboració del PNL cal partir de l'anàlisi del context del centre (situació d'ús real del valencià) i dels objectius expressats en el PLC. Amb això s'han de determinar els objectius d'extensió de l'ús del valencià en l'activitat del centre, en tres àmbits d'intervenció: 

 

L'àmbit administratiu abraça les relaciones del centre educatiu amb l'administració educativa i els aspectes burocràtics del mateix centre: presa de decisions que afecten a la gestió del centre, documents oficials escrits (convocatòries, avisos, actes, fulls informatius, reglaments, documentació econòmica...), comunicació oral (en claustres, consell escolar, reunions de treball, atenció al públic, megafonia...), símbols externes (retolació, tauler d'anuncis, calendaris, catàleg de la biblioteca...). 

 

L'àmbit de gestió i planificació pedagògica comprén els usos de la llengua produïts amb la finalitat d'ordenar la planificació i la gestió pedagògica: planificació educativa (projecte educatiu, programació general anual, programacions d'aula...), reforç, assessorament i suport tècnic (adaptacions curriculars, projectes de formació en centres, projectes de grups de treball, pla de formació anual, projectes d'innovació...), seguiment i control (memòria anual, butlletins de notes, expedients disciplinaris, informes d'avaluació...). 

 

L'àmbit social i d'interrelació amb l'entorn fa referència al conjunt de situacions de relació entre la societat i el centre escolar: parlaments en actes oficials, intervencions en mitjans de comunicació, activitats extraescolars, comunicació amb les famílies, relacions amb institucions públiques i privades, pàgina web...

 

Els centres educatius avaluen, junt amb la resta dels elements del PLC, els resultas i el procés d'aplicació del PNL al terme del període de 4 anys i proposen les modificacions necessàries per garantir l'assoliment dels objectius plantejats. 

Els PNL dels centres de secundària de la zona de predomini lingüístic castellà, han de tindre com a objectiu prioritari la reducció de les exempcions de la matèria de valencià i ha d'incloure actuacions en tots els àmbits d'intervenció del centre encaminades a l'assoliment d'aquest objectiu (informació a les famílies, seguiment estadístic, formació del professorat, actuacions amb l'alumnat exempt...). 

Amb l'objectiu de facilitar-ne el procés d'elaboració i/o actualització, us presentem diversos documents model: 

Per a l'elaboració del pla de normalització lingüística, els centres poden comptar amb el suport de l'assessoria d'educació plurilingüe.

 

El Pla Anual de Normalització Lingüística (PANL)

En el Pla Anual de Normalització Lingüística (PANL) s'estableixen les actuacions de normalització del valencià per a cada curs escolar, a partir de la concreció dels objectius del PNL programats per a cada curs acadèmic en el PLC autoritzat (primària) o en el Pla de Normalització Lingüística (secundària).

El PANL forma part de la Programació General Anual (PGA) que han d'elaborar els centres educatius a l'inici de cada curs escolar.