Qui som

Qui som

El Servei d'Educació Plurilingüe depén orgànica i funcionalment de la Subdirecció General d'Ordenació dins de la Direcció General de Política Educativa.

Les funcions que té atribuïdes estan determinades pel DECRET 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. (DOGV núm. 8959, de 24.11.2020)

Al Servei d'Educació Plurilingüe li corresponen les funcions de:

  • Promocionar el plurilingüisme i la interculturalitat en l'àmbit de l'educació no universitària.
  • Realitzar l'estudi, la proposta i l'execució dels plans d'actuació per a garantir la plena efectivitat de la cooficialitat del valencià en el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana en coordinació amb la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.
  • Dissenyar programes d'educació plurilingüe i intercultural, així com promocionar i gestionar l'autorització d'aquests programes en els centres docents i atendre la seua problemàtica.
  • Realitzar el seguiment estadístic dels centres docents i alumnat d'educació plurilingüe i intercultural.
  • Coordinar amb el Servei d'Ordenació Acadèmica l'elaboració de la normativa que genere l'aplicació dels programes plurilingües i interculturals a la Comunitat Valenciana.
  • Elaborar, coordinar i promoure publicacions de materials didàctics i de suport per a l'educació plurilingüe i intercultural.
  • Promoure actuacions que contribuïsquen a la normalització lingüística del valencià als centres educatius.
  • Coordinar i establir plans de treball per a l'Assessoria d'Educació Plurilingüe.
  • Gestionar les exempcions de l'àrea de valencià.

Contacte

Contacte

Servei d'Educació Plurilingüe

correu electrònic: sep@gva.es

On estem?

Escala 1, Segona planta, Porta D

Conselleria d'Educació, Ciència i Esport

Avda Campanar, 32 València

Horari

Matins de dilluns a divendres: 9 a 14'30 hores