Consell tripartit per al desenvolupament de les relacions laborals i la negociació col·lectiva de la Comunitat valenciana

Consell tripartit per al desenvolupament de les relacions laborals i la negociació col·lectiva de la Comunitat valenciana

 

 

¿Què és?
Composició
Funcionamient
Activitats
Documentació
Contacte
Fonts jurídiques
 

 

¿Què és?

El Consell Tripartit per al desenvolupament de les Relacions Laborals i La Negociació Col·lectiva de la Comunitat Valenciana és l'òrgan de l'Administració autonòmica d'assessorament i consulta en matèria de relacions laborals, ocupació i negociació col·lectiva, l'àmbit territorial del qual se circumscriu a la Comunitat Valenciana, i, així mateix, de solució de les discrepàncies que pogueren sorgir per la falta d'acord en els procediments d'inaplicació en les empreses de les condicions de treball previstes en el conveni col·lectiu aplicable, d'acord amb el que s'estableix en l'article 82.3 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. -Les seues funcions són consultives, d'estudi i assessorament, decisòries, i se li'n podran atribuir d'altres, mitjançant una norma de rang legal o reglamentari.

Composició

Composició tripartita i paritària:

  • A. Presidència: ha de ser exercida per un o una professional de reconegut prestigi en el camp de les relacions laborals.
  • B. Representants de l'Administració del Consell: quatre vocals titulars (i quatre suplents).
  • C. Associacions empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana: quatre vocals titulars (i quatre suplents).
  • D. Organitzacions sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana: quatre vocals titulars (i quatre suplents).
  • E. Secretaria: personal funcionari adscrit a la conselleria competent en matèria de treball.

Funcionamient

El Consell funciona en Ple i en Comissió Permanent.

  • Es poden constituir grups de treball per al desenvolupament de les funcions pròpies del Ple.
  • Corresponen al Ple les funcions consultives, les d'estudi i assessorament i aquelles que li siguen atribuïdes mitjançant una norma de rang legal o reglamentari. Les consultives referides a l'extensió de convenis col·lectius i al calendari laboral de la Comunitat Valenciana tenen el seu propi procediment. Les d'estudi i assessorament es poden realitzar tant per iniciativa pròpia com a petició de part interessada, i es concreten en estudis, dictàmens i recomanacions en matèries relacionades amb les relacions laborals i la negociació col·lectiva en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, com ara l'estructura i els continguts de la negociació col·lectiva, el mercat de treball: la contractació, l'externalització, la descentralització productiva, la flexibilitat laboral, la prevenció de riscos laborals i la formació en matèria preventiva, i també matèries referides a polítiques socials, entre les quals el decret recull la conciliació de la vida laboral i familiar, la igualtat de tracte i no-discriminació entre homes i dones, i els plans d'igualtat. En l'àmbit de les funcions decisòries, el Consell dirimeix les discrepàncies que sorgisquen per la falta d'acord en els procediments d'inaplicació en les empreses de les condicions de treball previstes en el conveni col·lectiu aplicable quan concórreguen causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives, de conformitat amb el que es disposa en l'article 82.3 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. El Ple es reuneix amb caràcter ordinari, com a mínim una vegada al semestre. Es reuneix amb caràcter extraordinari per iniciativa de la Presidència, de la Comissió Permanent o a proposta conjunta de la majoria de cadascun dels grups de representació sindical i empresarial que conformen el Ple.
  • Correspon a la Comissió Permanent el desenvolupament de les funcions decisòries recollides en l'article 2 c), sobre les discrepàncies que sorgisquen per falta d'acord en els procediments d'inaplicació de les condicions de treball previstes en conveni col·lectiu aplicable, quan concórreguen les causes que recull la norma. La Comissió Permanent es reuneix en sessió ordinària cada dos mesos i en sessió extraordinària tantes vegades com calga, quan per la urgència dels temes a tractar així ho decidisca el president, per iniciativa pròpia o a petició de quatre vocals. De cada sessió s'alça acta d'allò debatut i acordat. L'acta és signada per la secretària i és confirmada per la Presidència. -La conselleria competent en matèria de treball facilita el suport administratiu i tècnic per a l'adequat funcionament del Consell Tripartit per al Desenvolupament de les Relacions Laborals i la Negociació Col·lectiva de la Comunitat Valenciana.

Activitats

 

VIII VIII TROBADA DE CONSELLS DE RELACIONS LABORALS D'ESPANYA

Es tractaran temes específics de negociació col·lectiva i no discriminació per raó de sexe i de gènere en el treball:, considerant els aspectes relacionats amb el diàleg social, el compliment legal i l'actuació promocional, que seran desenvolupats per professionals de reconegut prestigi en l'àmbit jurídic i per les organitzacions socials i empresarials més representatives

Més informació

Documentació

Contacto

consejotripartitocv@gva.es

Fuentes jurídicas