Organismes

Portals

Cens de Confederacions i Federacions d'Associacions d'Alumnes

Cens de Confederacions i Federacions d'Associacions d'Alumnes

L'Ordre de 2 d'agost de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la quel es desplega el que disposa l'article 10 del Decret 127/1986, de 20 d'octubre, establix:
"La Direcció General de Joventud gestionarà directamente el cens de Federacions i Confederacions d'Associacions d'Alumnes"
El Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, determina les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, entre les quals es troba la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, amb competències en matèria d'educació, investigació, formació professional reglada, universitats i ciència, promoció i patrimoni cultural, política lingüística i esport.
El Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, encomana a la Subdirecció General d'Innovació i Qualitat Educativa, la funció de "Fomentar la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar en la vida dels centres docents".
Per aquest motiu, la Subdirecció General d'Innovació i Qualitat Educativa passa a gestionar directament el cens de federacions i confederacions d'associacions d'alumnes.

La inscripció d'una federació o confederació d'alumnes no universitaris al Cens de Confederacions i Federacions d'Associacions d'Alumnes tindrà, com a una de les finalitats, poder sol·licitar les ajudes que convoque la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Qui pot sol·licitar-ho? 
El representant de la federació. 

On s'ha d'anar?
Preferentment, al Registre General de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, adreçat a la Direcció General de Política Educativa. També a través de qualsevol registre d'entrada.

Què s'ha de presentar?

 • Sol·licitud d'inclusió en el cens (Model de sol·licitud)
 • Acta fundacional (signada, almenys, per un representant de cadascuna de les associacions que integren la federació o la confederació)
 • Estatuts de la federació o confederació.
 • Fotocòpia del NIF.
 • Relació de membres de la junta directiva, amb el càrrec, NIF i telèfon (Model junta directiva)
 • Relació de les associacions que en formen part.
 • Modificacions estatutàries que pogueren produir-se.
 • Possible acord d'extinció.
 • Certificats dels acords adoptats per les assemblees generals de les associacions promotores on conste la voluntat d'aquesta de constituir la federació i la designació de la persona representant en la reunió de promotors (Model certificat acord associació)
 • Certificats expedits pels registres d'associaciones d'alumnes corresponents acreditatius de l'existència legal de les associacions fundadores.

   

Normativa