Organismes

Portals

Censos

Censos

Els articles 14 del Decret 126/86 i 10.2 del Decret 127/86 preveuen la creació del Cens de confederacions, federacions i associacions de mares i pares d'alumnes i del Cens d'associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, respectivament. La inclusió en estos tindrà caràcter voluntari, sempre que les finalitats de les associacions s'adeqüen al que disposa la Llei Orgànica reguladora del Dret a l'Educació i en els mencionats Decrets.