Organismes

Portals

Personal especialitzat de suport

Personal especialitzat de suport

  • Funcions PT i AL 

ORDRE 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià

  • Article 41. Personal especialitzat de suport
  • Article 42. Personal docent especialitzat de suport de pedagogia terapèutica i d'audició i llenguatge

Infografia explicativa de l'ORDRE 20/2019

 

  • Condicions de treball del personal educador d'EE

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dóna publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal educador d'educació especial

 

  • Condicions de treball del personal fisioterapeuta FT

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dóna publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal fisioterapeuta

 

  • Drets persones amb discapcitat i Regulació suports persones sordes / (ILLS)

Drets de les persones amb discapacitat / Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social

Regulació suports persones sordes / Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas