Organismes

Portals

Practicum del Màster de Secundària

Practicum del Màster de Secundària

Per a exercir la docència en els diferents ensenyaments regulats per la LOE, cal estar en possessió de les titulacions acadèmiques corresponents i tindre la formació pedagògica i didàctica que el Govern establisca per a cada ensenyament.

La  Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, d'Educació, estableix en el seu preàmbul la necessitat revisar el model de formació inicial per a adequar-lo a l'entorn europeu. Així mateix, ha de garantir, a més d'una adequada preparació científica, una formació pedagògica i didàctica.

El Consell de ministres va aprovar el 14 de desembre del 2007 les condicions d'accés als cossos de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'Idiomes, d'acord amb el que disposa la LOE.

Així doncs, s'acorda que és necessari ser graduat universitari i cursar un màster oficial específic d'una durada de 60 crèdits, dels quals 16 han de correspondre al Prácticum en l'especialització, incloent-hi el treball de fi de màster.

 

Curs 2024/2025 (NOU)

 

Informació de suport per al desenvolupament del procediment

 

Models de certificat acreditatiu del requisit del professorat

 

Centres de pràctiques

Relació provisional de centres docents que han superat l'avaluació del seu pla de treball i compleixen les condicions d'idoneïtat per a ser reconeguts com a centres de pràctiques de Màster de Secundària per al curs 2024-2025, així com els centres exclosos. Els centres educatius tenen fins el 7 de juliol de 2024 per a subsanar o corregir errades. Podeu escriure a certificacions@gva.es