Portals

Consultes i suggeriments

Consultes i suggeriments

Les dades de caràcter personal que conté aquest formulari podran ser incloses en un fitxer per a ser tractades per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets recollits en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com les Regles Generals de Protecció de Dades del Reglament 2016/679 de la Unió Europea de Protecció de Dades Personals.
Més informació: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Suggeriments Catàleg LLUERNA
Prova de verificació