Organismes

Portals

Política de Privacitat

Política de Privacitat

Objecte

 

D'acord amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara en avant RGPD), en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara en avant LOPDGDD) i altra normativa vigent en la matèria, el present document (d'ara en avant política o política de privacitat) té per objecte donar compliment al principi de transparència en relació amb el tractament de dades de caràcter personal que es du a terme com a conseqüència de l'ús del lloc web de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació http://www.ceice.gva.es/ (d'ara en avant també portal, lloc o lloc web).

 

La persona usuària queda informada que aquesta política de privacitat serà d'aplicació subsidiària de qualsevol altra que, sobre la mateixa matèria, s'establisca amb caràcter especial i/o particular a través de formularis, altres portals o webs i altres serveis específics de la Conselleria, quedant la present política com a complementària en allò que no es contradiga.

 

Qualsevol tractament de dades personals realitzat a través del portal i els seus serveis, quedarà sota l'àmbit d'aplicació de la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades.

 

El titular d'aquest lloc web és la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

 

Aquesta informació legal es completa amb l'avís legal i política d'ús publicades en aquest lloc.

 

Dades identificatives i de contacte del responsable del tractament

 

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació és l'entitat responsable del tractament de dades personals dutes a terme a través del portal o com a conseqüència de l'ús dels seus serveis.

 

Adreça postal: Avinguda de Campanar, 32. 46015 València.

Adreça electrònica: protecciodedadeseducacio@gva.es

Telèfon: 96 386 60 00.

 

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

 

Adreça postal: Passeig de l'Albereda 16, 46010 València

Adreça electrònica de contacte: dpd@gva.es

 

Exactitud i veracitat de les dades de caràcter personal

 

En cas que la persona usuària haja de comunicar a la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació dades personals, la persona usuària s'obliga a proporcionar dades veraces, actuals i exactes, sent responsable de les conseqüències de no proporcionar informació veraç, exacta i actual.

 

En tot cas, quan es formulen sol·licituds per qualsevol mitjà en les quals la persona usuària declare dades personals que obren en poder de les Administracions Públiques, la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació podrà efectuar, en l'exercici de les seues competències, les verificacions necessàries per a comprovar l'exactitud de les dades.

 

Base jurídica del tractament de les dades de caràcter personal

 

La base jurídica del tractament de les dades personals de la persona usuària està constituïda pel compliment de les obligacions legals de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació (article 6.1.c RGPD), així com el compliment de missions realitzades en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació (6.1e RGPD), tot això d'acord amb les normes que regulen l'actuació de les Administracions Públiques i, especialment, la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, Llei orgànica 5/1982 d'1 de juliol de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei 5/1983 de 30 de desembre de la Generalitat del Consell, així com altres normes reguladores del sistema educatiu, cultura i esport tant estatals com de la Comunitat Valenciana.

 

No obstant això, quan la finalitat del tractament requerisca el consentiment de la persona usuària, aquest haurà de ser prestat per la persona usuària mitjançant una clara acció afirmativa.

 

La persona usuària pot consultar la base jurídica per a cadascuna de les activitats de tractament que du a terme la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació en l'apartat "Registre de Tractament de Dades" de la pàgina web www.ceice.gva.es

 

Finalitat del tractament de les dades de caràcter personal

 

El portal de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació és informatiu i a través del mateix pot dur-se a terme la consulta d'informació sobre les àrees de la citada Conselleria i un altre tipus d'informació general relacionada amb les citades àrees, activitats, organització, departaments, infraestructures, programes, institucions, organismes, centres, serveis, dependències, notícies i enllaços d'interés relacionats.

 

En conseqüència, les dades de les persones usuàries que puguen ser recollides per mitjà del portal com a conseqüència de l'ús de qualsevol dels seus serveis i gaudi dels seus continguts, seran tractats per la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació amb les següents finalitats:

 

- Garantir l'ús dels serveis del portal d'acord amb la seua funcionalitat i normes d'ús.

- Atendre els missatges rebuts a través dels mitjans de contacte del portal.

- Atendre les peticions d'accés a informació rebudes a través dels mitjans de contacte del portal.

- Enviar, en el seu cas, la informació sol·licitada a través dels mitjans de contacte del portal.

- Conéixer l'opinió, suggeriments i comentaris de la persona usuària.

- Atendre les reclamacions.

 

A més, la persona usuària pot consultar totes les finalitats de tractament de dades personals dutes a terme per la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació en relació amb el total de les activitats de tractament de les quals és responsable, en l'apartat "Registre de Tractament de Dades" de la pàgina web www.ceice.gva.es

 

Destinataris de les dades

 

En compliment de les obligacions legals de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, així com missions realitzades en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a la Conselleria, les dades de la persona usuària podran ser comunicats a tercers, com poden ser òrgans d'administracions públiques que en el seu cas corresponguen (Autonòmica, Local, Estatal i Europea), Defensor del Poble, Síndic de Greuges, Jutges i Tribunals, Ministeri Fiscal, Agència Espanyola de Protecció de Dades, Consejo de Transparencia i Buen Gobierno, Consell Valencià de Transparència, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

 

A més, la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació pot comunicar les dades personals de la persona usuària a subjectes de dret privat quan, en el seu cas, s'aprecie un interés legítim d'acord amb el que s'estableix en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

 

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació també podrà comunicar les dades personals de la persona interessada a les Plataformes d'Intermediació de l'Administració Pública per a la consulta i verificació de dades, en compliment del que s'estableix en l'article 28.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú, que recull com a dret de tot ciutadà, el que aquest no haja d'aportar cap dada o document que obre en poder de l'Administració Pública.

 

Així mateix, terceres entitats públiques i/o privades prestadores de serveis per a la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació poden tractar dades de la persona usuària en qualitat d'encarregat del tractament, ateses les instruccions i per encàrrec de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, amb obligacions de seguretat i confidencialitat de les dades, no podent tractar les dades per a finalitats pròpies.

 

Transferències internacionals de dades

 

Excepte obligació legal, la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació no durà a terme transferències internacionals de les dades personals de la persona usuària ni a països ni a organitzacions internacionals.

 

Termini de conservació de les dades personals

 

Les dades personals proporcionades per la persona usuària es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i, pels terminis establits en les normes vigents per al compliment d'obligacions i responsabilitats legals, a més dels períodes previstos en la normativa d'arxius i documentació.

 

Dades personals publicades en el portal

 

En relació amb les dades personals que puguen publicar-se en el portal de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, s'informa que aquestes dades formen part d'una o diverses activitats de tractament responsabilitat de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació amb base jurídica en el compliment de les obligacions legals així com missions realitzades en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació o, en el seu cas, amb el previ consentiment informat de les persones interessades i, per tant, aquestes dades personals no poden ser lliurement tractats i reproduides per tercers -encara que es faça referència a l'origen d'aquests-, llevat que el tractament s'empare en alguna base jurídica de tractament i finalitat lícits, de conformitat amb el que s'estableix en el RGPD i LOPDGDD.

 

Les dades personals que la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació pot publicar en el seu portal podrien consistir, sense caràcter limitatiu, en qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables, com poden ser el nom, cognoms, fotos, imatges i documents audiovisuals d'esdeveniments celebrats i/o en els quals ha sigut part la Conselleria o alguna de les seues àrees, departaments, centres, òrgans o institucions vinculades, organigrames, dades de contacte, llistats de càrrecs públics, o altres dades.

 

En cap moment s'ha de considerar que el portal de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació és una font accessible al públic de la qual es puga fer una lliure disposició de les dades personals, informacions i continguts relacionats amb aquests.

 

En particular, la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació donarà compliment de manera periòdica a les seues obligacions de publicitat activa derivades de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com a la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, i atendrà l'exercici del dret d'accés a informació, quan calga, prèvia ponderació prou raonada de l'interés públic en la divulgació de la informació i els drets de la persona interessada (en particular a la protecció de dades) les dades de les quals apareguen en la informació sol·licitada.

 

Segueix-nos en xarxes socials

 

Les xarxes socials són serveis prestats per tercers proveïdors que permeten a la persona usuària participar en una comunitat virtual amb uns altres tercers a través de la qual pot generar el seu propi perfil públic on crear i compartir continguts, informacions i dades personals amb altres usuaris de la xarxa. En una xarxa social es poden crear i compartir pàgines, comptes o perfils amb finalitats personals, comercials, informatius i/o institucionals.

 

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació té perfils en algunes xarxes socials les quals estan enllaçades i són accessibles per a la persona usuària, mitjançant les corresponents icones i enllaços publicats en el portal.

 

A través de les xarxes socials on la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació té perfils, fa pública per a la ciutadania informació relacionada amb les seues activitats.

 

La persona usuària pot seguir-nos en les pàgines oficials en xarxes socials de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació en les xarxes socials en les quals la Conselleria té presència, però ha de tindre en compte que en unir-se a les nostres pàgines en xarxes socials, expressament accepta les condicions de funcionament de la xarxa social i el tractament de les seues dades personals conforme al que s'estableix en aquestes condicions.

 

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació només tractarà les dades de la persona usuària en les pàgines oficials en xarxes socials dins de la pròpia xarxa social interactuant amb la persona usuària segons els usos i funcionalitats pròpies de cada xarxa social, sense incorporar-los a altres fitxers o tractaments.

 

La persona usuària ha de tindre en compte que les pàgines oficials en xarxes socials de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació seran accessibles per a qualsevol persona usuària d'internet, amb caràcter públic, de manera que, abans d'unir-se als nostres llocs en xarxes socials, la persona usuària ha de tindre en compte que les seues dades personals seran objecte de tractament amb caràcter massiu i universal. En tot cas, la persona usuària sempre podrà configurar la seua privacitat a través de les opcions que, en cada cas, cada xarxa social li permeta.

 

Exercici de drets

 

La persona usuària pot exercitar els següents drets enfront de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació en relació amb les seues dades personals:

 

Accés.

Rectificació.

Supressió.

Limitació.

Oposició

Portabilitat.

Dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals.

 

També li assisteix el dret a retirar el consentiment atorgat per al tractament, en el cas que aquesta siga la base jurídica del tractament, en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

La persona usuària té dret a sol·licitar l'exercici dels indicats drets, de manera presencial o telemàtica, i en tot cas acreditant sempre la seua identitat, de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: sede.gva.es/va/proc19970

 

Tutela de drets i dret de reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

 

En qualsevol cas, la persona usuària queda informada del dret que li assisteix a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en particular, quan la persona usuària considere que no ha obtingut satisfacció per part de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació en l'exercici dels seus drets.

 

La persona usuària pot posar-se en contacte amb l'AEPD a través de www.aepd.es o en la següent adreça C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid, i/o telèfon de contacte 912 663 517.

 

No obstant això, amb caràcter voluntari i previ a la presentació d'aquesta reclamació en l'AEPD, la persona usuària pot dirigir-se i contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat a través dels següents mitjans de contacte:

 

Adreça postal: Passeig de l'Albereda 16, 46010 València

Adreça electrònica de contacte: dpd@gva.es

 

Actualització de la política

 

Aquesta política podrà ser actualitzada de manera periòdica per a la seua adaptació a canvis normatius i/o del portal. Serà responsabilitat de la persona usuària accedir periòdicament a la present política de privacitat publicada a fi de conéixer en tot moment l'última versió.

 

Informació de contacte

 

Per a qualsevol consulta sobre la present Política de Privacitat, la persona usuària podrà dirigir-se a la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació per mitjans electrònics a través de la següent adreça: protecciodedadeseducacio@gva.es