Organismes

Portals

Política d'Ús

Política d'Ús

Objecte

 

Els termes i condicions que més endavant s'indiquen (d'ara en avant política, condicions generals o condicions) regulen l'accés i ús del lloc web de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació http://www.ceice.gva.es/ (d'ara en avant també portal o lloc o lloc web).

 

Abast d'aquesta política

 

Dins de l'expressió "portal, lloc o lloc web" es comprenen -amb caràcter delimitatiu però no limitatiu- les dades, textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i altres inclosos en aquest, i, en general, totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, amb independència que siguen susceptibles o no de propietat intel·lectual i industrial d'acord amb les normes vigents aplicables.

 

Acceptació d'aquesta política

 

L'accés i ús d'aquest lloc es realitza per la persona usuària sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

 

S'adquireix la condició d'usuari i/o usuària del lloc mitjançant l'accés al lloc web, moment a partir del qual la persona usuària queda vinculada a l'ús dels serveis i continguts publicats d'acord amb el que s'estableix en les lleis aplicables, la present política i en els diferents textos legals publicats en el lloc.

 

La utilització del contingut i/o serveis del portal per part de la persona usuària suposa l'acceptació expressa de la present política en la seua totalitat.

 

Condicions d'ús del portal

 

La persona usuària només pot gaudir i utilitzar aquest lloc:

 

- Amb finalitats lícites i no lesives de drets i llibertats de tercers, o que puguen perjudicar, danyar o impedir per qualsevol forma l'accés a aquests, en perjudici de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació o de tercers.

- Respectant els drets –i molt especialment els drets fonamentals i llibertats públiques- d'uns altres tercers.

- Sense incitar ni promoure la realització d'actes delictius, xenòfobs, terroristes o degradants per raó d'edat, sexe, religió o creences; o de caràcter pornogràfic, obscé, violent o que atempten contra la llei, la moral o els bons costums.

- Sense incloure enllaços en les seues pàgines web particulars o comercials a aquest lloc web que no es limiten única i exclusivament a l'accés a la pàgina principal d'aquest.

- D'acord amb les presents condicions o altres textos legals publicats en el lloc.

 

Queda prohibit utilitzar aquest lloc:

 

- Com a via d'accés a Internet per a la comissió d'accions il·lícites o contràries a la legislació vigent, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

- Emprant qualsevol tipus de virus informàtic, codi, programari, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions, que puguen provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels serveis i continguts prestats en el lloc web o en els sistemes d'informació, arxius i equips informàtics dels usuaris del lloc; o l'accés no autoritzat a qualssevol continguts i/o serveis del lloc web.

- Eliminant o modificant de qualsevol manera els dispositius de protecció o identificació de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació o els seus legítims titulars que puguen contindre els continguts allotjats en el lloc web, o els símbols que la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació o els tercers legítims titulars dels drets incorporen a les seues creacions objecte de propietat intel·lectual o industrial existents en aquest lloc web.

- Utilitzant la marca, noms comercials, així com qualsevol altre signe identificatiu que es trobe subjecte a drets de propietat intel·lectual o industrial, sense la prèvia autorització expressa i per escrit del seu propietari.

 

Drets de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

 

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació es reserva els següents drets:

 

- Efectuar modificacions en el contingut d'aquest portal sense previ avís, així com de la seua configuració i presentació.

- Limitar, excloure o condicionar l'accés dels usuaris quan no es donen totes les garanties d'utilització correcta del lloc per aquestos conforme a les obligacions i prohibicions que hagen assumit.

- Finalitzar la prestació d'un servei o subministrament d'un contingut.

- Emprendre qualsevol acció legal o judicial que resulte convenient per a la protecció dels drets de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

 

Propietat dels continguts

 

Els textos, imatges, logotips i altres continguts inclosos en aquest portal són propietat de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació o de tercers que han autoritzat la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació la seua explotació. Queda prohibida la transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, llevat que s'obtinga el consentiment previ de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació o dels seus tercers legítims titulars, excepte si s'indica el contrari en aquestes condicions o en altres contingudes en el portal.

 

Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari que es trobe disponible per a descarregar-lo des d'aquest portal, han d'acceptar-se prèviament els termes del contracte de llicència, si hi haguera, que acompanye o s'incloga en el programari.

 

Responsabilitat dels continguts

 

Aquest portal pot contindre enllaços a pàgines externes, no sent la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació responsable del contingut d'aquestes pàgines externes ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes.

 

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació no es fa responsable dels possibles danys que es pogueren produir pel fet d'utilitzar versions no actualitzades de navegadors o de les conseqüències que es pogueren derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

 

Protecció de dades personals

 

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades per les persones usuàries i el seu tractament d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara en avant RGPD) i altra normativa vigent en la matèria. Les dades personals recollides a través del lloc web seran incorporades a un o diversos tractaments responsabilitat de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

 

La persona usuària pot consultar informació detallada sobre la política de privacitat en el següent enllaç Política de Privacitat.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

 

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, sent competents per a la resolució de qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l'ús d'aquest portal els Jutjats i Tribunals de València.