Educació Secundària Obligatòria

Educació Secundària Obligatòria

L'Educació Secundària Obligatòria té caràcter obligatori i gratuït i en règim ordinari es cursa, en general, entre els dotze i els setze anys, si bé els alumnes i les alumnes tenen dret a romandre en l'etapa, de manera general, fins als díhuit anys complits l'any en què finalitze el curs.

La finalitat d'aquesta etapa és aconseguir que l'alumnat obtinga la base per a realitzar el seu projecte de vida, personal, social i professional, i que, en acabar l'educació bàsica, comprenga i valore la realitat que li envolta, així com el seu propi comportament, de manera que tot l'alumnat accedisca als coneixements imprescindibles per a la seua incorporació al món laboral o per a prosseguir el seu itinerari acadèmic.

En aquesta etapa es té en compte la necessitat d'afavorir l'aprenentatge competencial, autònom, significatiu i reflexiu en totes les matèries, així com la necessitat de proporcionar a l'alumnat eines per a afrontar qualsevol repte, tant la seua incorporació a estudis posteriors com la seua inserció laboral, i formar-los per a l'exercici d'una ciutadania activa.

Novetats

Orden 726-2023

A conseqüència de l'entrada en vigor de l'Ordre SND/726/2023, de 4 de juliol, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 4 de juliol de 2023, pel qual es declara la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, tot el professorat que impartisca docència en els centres privats i en les etapes d'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat ha d'acreditar la formació pedagògica i didàctica corresponent a partir de l'1 de setembre de 2023.

Certificat manteniment esportistes elit 2022-2023