Organismes

Portals

Educació Secundària Obligatòria

Educació Secundària Obligatòria

L'Educació Secundària Obligatòria té caràcter obligatori i gratuït i en règim ordinari es cursa, en general, entre els dotze i els setze anys, si bé els alumnes i les alumnes tenen dret a romandre en l'etapa, de manera general, fins als díhuit anys complits l'any en què finalitze el curs.

La finalitat d'aquesta etapa és aconseguir que l'alumnat obtinga la base per a realitzar el seu projecte de vida, personal, social i professional, i que, en acabar l'educació bàsica, comprenga i valore la realitat que li envolta, així com el seu propi comportament, de manera que tot l'alumnat accedisca als coneixements imprescindibles per a la seua incorporació al món laboral o per a prosseguir el seu itinerari acadèmic.

En aquesta etapa es té en compte la necessitat d'afavorir l'aprenentatge competencial, autònom, significatiu i reflexiu en totes les matèries, així com la necessitat de proporcionar a l'alumnat eines per a afrontar qualsevol repte, tant la seua incorporació a estudis posteriors com la seua inserció laboral, i formar-los per a l'exercici d'una ciutadania activa.

Novetats