Organismes

Portals

Educació infantil

Educació infantil

L'Educació Infantil constituïx una etapa educativa amb un doble valor. D'una banda, oferir un entorn d'aprenentatge segur i estable, que possibilite la igualtat d'oportunitats des d'un desenvolupament equilibrat dels xiquets i xiquetes. 


D'altra banda, permetre que les xiquetes i xiquets es convertisquen en persones partícips i actives de la societat, que comprenguen una sèrie de valors com la tolerància, la responsabilitat, el sentit de comunitat, l'enteniment mutu, la igualtat de drets i responsabilitats entre totes les persones, des d'una perspectiva d'igualtat de tracte i no discriminació. 


Des d'esta perspectiva, aprendre és per al xiquet o la xiqueta, un procés, tant individual com social, de construcció de nous significats a través de les relacions que li oferix la realitat que li envolta. En este procés d'aprenentatge enriquix els propis coneixements, les actituds i les destreses, prèviament adquirits, i li permet aplicar-los a les noves situacions cada vegada més complexes. Eliminar resolució i documentació entorn de les programacions.
L'etapa d'Educació Infantil s'ordena en dos cicles. El primer comprén fins als tres anys, i el segon, des dels tres fins als sis anys.


Els continguts educatius de l'Educació Infantil s'organitzen en àrees corresponents a àmbits propis de l'experiència i del desenvolupament infantil i s'han d'abordar per mitjà d'activitats globalitzades que tinguen interés i significat per als xiquets.

Novetats