Organismes

Portals

Batxillerat

Batxillerat

L’etapa de batxillerat té com a finalitat proporcionar formació, maduresa intel· lectual i humana, coneixements, habilitats i actituds que permeten desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i aptitud. Així mateix, aquesta etapa haurà de permetre l’adquisició i l’assoliment de les competències indispensables per al futur formatiu i professional, i capacitar per a l’accés a l’educació superior. Amb aquesta línia, es treballa en un enfocament competencial que es fonamente en aprenentatges desenvolupats a partir de situacions reals i que capaciten per fer-ne un ús eficaç en contextos diferents d’aquells en què es produeixen.

Així mateix, aquesta etapa ha de preparar a l’alumnat per a l’itinerari academicoprofessional posterior, així com proporcionar una sòlida cultura integral i aportar interés pel coneixement, pel treball i per l’aprenentatge i rigor en la feina.
Pot accedir als estudis de batxillerat, en qualsevol de les seues modalitats, l’alumnat que estiga en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o de qualsevol dels títols de tècnic o tècnic superior de formació professional, o d’arts plàstiques i disseny, o tècnic esportiu o tècnic esportiu superior. 

Els i les alumnes poden romandre cursant batxillerat en règim ordinari durant quatre anys, consecutius o no. L’alumnat que esgote aquest límit, en cursos consecutius o no consecutius, sense haver superat totes les matèries, únicament pot continuar els seus estudis en els règims de batxillerat per a persones adultes, nocturn o a distància, així com presentar-se a les proves per a obtindre directament el títol de batxiller.

Una vegada finalitzada favorablement l’etapa de batxillerat, s’obté el títol de batxiller. Aquest títol és únic i s’expedeix amb l’expressió de la modalitat cursada i de la nota mitjana obtinguda.