Logo FSE

T'interessa

Preguntes freqüents de les persones candidates i enllaços d'interés

Amb la participació en un procés d'acreditació de competències adquirides per l'experiència laboral o vies no formals de formació com el PAACP, que haurà de ser convocat per la/s administració/és competents en Formació Professional, es podrà obtindre l'acreditació d'unes certes Unitats de Competència (UCs).

 

D'altra banda, els mòduls de Formació Professional per a l'Ocupació conduents a l'obtenció d'un Certificat de Professionalitat comprenen també un conjunt d’UCs (més o menys ampli)  que constitueixen una Qualificació Professional.

 

Com que tots els mòduls professionals que constitueixen els Certificats de Professionalitat són convalidables per UCs acreditades, en el cas d'haver acreditat totes les UCs d'una Qualificació Professional, la resposta és sí, el procediment indicat pot conduir directament a l'obtenció d'aquest Certificat de Professionalitat.

Els Certificats de Professionalitat estan regulats en els Reials Decrets que els estableixen on s'indiquen els procediments per a la seua obtenció.

 

L'Administració competent en relació a aquests Certificats de Professionalitat és la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, a través del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA).

Els Títols de Formació Professional estan regulats en els Reials Decrets que els estableixen on s'indiquen els procediments per a la seua obtenció.

 

L'administració competent en relació a aquests títols és la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

Amb la participació en un procés d'acreditació de competències adquirides per l'experiència laboral o vies no formals de formació com ara el PAACP, que haurà de ser convocat per la/s administració/és competents en Formació Professional, es podrà obtindre l'acreditació d'unes certes Unitats de Competència (UCs).

 

Els estudis de Formació Professional conduents a l'obtenció d'un Títol de Formació Professional estan agrupats en mòduls professionals que comprenen un conjunt d’UCs (més o menys ampli) i tots constitueixen una Qualificació Professional.

 

D'estos títols de Formació Professional (Tècnic o Tècnic Superior), només podran ser convalidables aquells mòduls professionals les UCs dels quals coincidisquen amb les UCs prèviament acreditades en PAACP. La resta de mòduls per a poder obtindre el títol hauran de cursar-se:

 

 • Presencialment en un centre educatiu.
 • Via online.
 • Presentant-se a la convocatòria de proves lliures.

Sí. Prèvia presentació a les proves lliures corresponents, s'haurà de sol·licitar que s'eximisca d'aquelles parts teòriques o pràctiques que es tinguen ja acreditades en un procés com el PAACP.

Per a poder convalidar l'experiència laboral és necessari haver demostrat, i per tant adquirit l’acreditació, de les competències professionals a través del Procés d'Avaluació i Acreditació de Competències Professionals (PAACP) que convoca l'Institut Valencià de Qualificacions Professionals (IVQP).

Es tracta d'un procediment d'orientació, assessorament i avaluació per a reconéixer la competència professional del/de la sol·licitant en cada Unitat de Competència (UC) d'una Qualificació Professional inclosa en un Títol de Formació Professional i, en eixe cas, rep una Acreditació.

 

El procediment consisteix en ajudar la persona candidata a demostrar la seua competència professional, adquirida per formació no formal i/o per l'experiència laboral, davant d'una comissió avaluadora formada generalment per professorat que emetrà un judici.

Si bé antigament eren conjunturals (es realitzaven en uns períodes de temps determinat prèvia convocatòria del procés per part de les administracions competents en la Formació Professional) i rebien el nom de Convocatòries Ordinàries, actualment l’IVQP du a terme un procediment anomenat Procediment d’Avaluació i Acreditació de les Competències Professionals (PAACP) que té caràcter permanent.

Actualment la convocatòria és permanent. Això significa que la persona candidata pot fer la inscripció (polseu ací) al procediment en qualsevol moment.

Quan acabeu d'emplenar la sol·licitud, premeu el botó gris en la part superior del formulari que indica “Validar i enviar”. Si apareix un missatge amb el text “Dades processades correctament”, significa que el procediment s'ha iniciat.

 

A continuació heu de descarregar el justificant punxant en l'enllaç “Obtindre còpia de l'imprés” i signar-la o signar-la electrònicament.

Després d'aquest pas, sols heu d'esperar a què des del centre d’FP es posen en contacte amb vosaltres i vos demanen documentació.

 

Nota: estem treballant perquè en un futur rebeu un correu de confirmació amb la vostra sol·licitud en PDF annexada; que normalment ja anirà signada digitalment i que ja no caldrà presentar-la a la comissió.

 

 • Si s'heu equivocat en l'emplenament de la sol·licitud i en voleu fer una de nova, heu d'anul·lar la primera. Com? Heu d'enviar un correu electrònic a acredita@gva.es amb elt títol Anul·lació de la inscripció indicant a més:
  • Número d'expedient
  • Número de DNI
  • Nom i cognoms

 

 • Però si se n'adoneu de què l’error és només en les dades personals introduïdes al formulari, heu d'enviar un correu electrònic a acredita@gva.es amb el títol Correcció de dades personals de la inscripció annexant:
  • Foto del DNI per amdues cares

Ara mateix, el formulari en línia no permet enviar la sol·licitud signada. Per això, una vegada tingueu emplenades totes les dades i premeu el botó de “Validar i enviar”, se vos oferirà la possibilitat de descarregar un justificant que, bé podreu signar electrònicament (per exemple a través d’un programa visor de PDF) o bé podreu imprimir-lo i signar-lo a mà.

 

Posteriorment, aquest document signat es facilitarà a la comissió juntament amb la documentació que vos sol·liciten (en mà o per correu electrònic, en este últim cas, si heu signat a mà, caldrà escanejar-lo) quan es posen en contacte amb vosaltres.

 

 

En un futur està previst l’accés segur mitjançant certificat electrònic o sistema Cl@ve. En eixe cas, la sol·licitud es generarà signada i s'enviarà automàticament a la persona candidata i a la comissió.

Per obtindre un duplicat cal sol·licitar-lo enviant un correu electrònic a acredita@gva.es amb el títol Sol·licitud de duplicat de la inscripció annexant:

 

 • Foto del DNI per abdues cares.

Els documents requerits (vida laboral, contractes, etc.) han de portar la Postil·la de La Haia (certifica l'origen d'un document públic entre estats que formen part del conveni).

 

Si el document estiguera en un altre idioma, haureu de presentar una traducció jurada.

La documentació haurà de ser remesa a la persona assessora o avaluadora, segons la fase, quan es pose en contacte amb vosaltres, a través del correu electrònic (normalment) o com ella especifique.

Són majoritàriament professors/es o formadors/es d’FP i de vegades experts/es en el sector professional,  tal i com especifica la convocatòria, que han sigut habilitats/des per a aquesta tasca.

Tot i que existeix la possibilitat, el procediment no es basa únicament en este tipus de prova, més quan moltes vegades les persones candidates han adquirit les capacitats, no per formació, sinó per experiència laboral.

 

Ben al contrari, són preferibles altres tipus de proves com:

 • L'anàlisi de l'expedient generat en la fase d'assessorament
 • Les entrevistes professionals
 • Les simulacions professionals
 • La guia d'evidències
 • Els qüestionaris d'autoavaluació
 • Etc.

 

Per tant, tot i que és possible una prova escrita, en general no es recomana ja que no s’ha de vore esta fase com un “examen tradicional".

Consulteu la secció de taxes fent clic ací

Si teniu cap dubte,  problema o  desitgeu vos siga retornada una taxa,  el servei competent per a gestionar aquest procediment és l'Institut Valencià de les Qualificacions Professionals (IVQP).

 

Podeu contactar amb ell telefonant al número 960038618 o enviant un correu a acredita@gva.es.

Lloc web de l’Institut Valèncià de les Qualificacions Professionals (IVQP)

 

Lloc web de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

 

Lloc web del INCUAL. Institut Nacional de les Qualificacions (famílies professionals, oferta formativa, qualificacions, unitats de competència, etc.)

 

Consulta de Cicles de la CV. Lloc web on es pot trobar tots els cicles i les famílies professionals a les que corresponen.

 

Consulta de centres o seus.  Nom, codi, ubicació, etc. de tots els centres de la CV.

 

Consulta de mapa comarcal. Ubicació de la comarques.

 

Lloc web de LABORA

 

Lloc web del Servici Públic d'Ocupació Estatal

 

Lloc web del Ministeri d'Educació i Formació Professional