Logo FSE

T'interessa

INSTITUT VALENCIÀ DE LES QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

Conceptes bàsics

Per a definir una professió cal detallar les tasques que esta comporta. Estes tasques (coneixements i  capacitats) s’anomenen formalment Competències Professionals.

És un document on es defineixen les professions d'una manera oficial. Per a aconseguir-ho, es recullen i s’organitzen les Competències Professionals que els diferents sectors productius requereixen i les agrupen en Famílies Professionals  les quals s’organitzen en Qualificacions Professionals i cada qualificació professional en Unitats de Competència (UCs).

 

Cada UC porta associat un mòdul formatiu oficial que servirà per a definir els Títols de Formació Professional i també el Certificats de Professionalitat.

També s’encarrega d’integrar els diferents sistemes de formació i de definir un sistema per acreditar les Competències Professionals independentment de com s’hagen adquirit.

Creat l’any 1999 i depenent del Ministeri d’Educació i Formació Professional i del Consell General de la Formació Professional té com a objectius:

 • L’observació de les Qualificacions Professionals y la seua evolució
 • La determinació de les qualificacions professionals
 • L’acreditació de les qualificacions professionals
 • El desenrotllament de la integració de les qualificacions professionals
 • El seguiment i avaluació del Programa Nacional de Formació Professional.

És el conjunt de Competències Professionals vàlides per a l'exercici d'una activitat professional que poden adquirir-se a través de la formació (formal o no formal) o de l'experiència laboral. Cada Qualificació Professional s'organitza en Unitats de Competència (UCs).

Atenent a diverses variables: nivell de complexitat, context, responsabilitat, autonomia i coneixements científics i tècnics, el CNQP preveu 5 nivells de qualificació.

L’INQUAL abasta els nivells 1, 2 i 3 mentre que els nivells 4 i 5 corresponen a estudis universitaris.

 • Nivell 1: Competència en un conjunt reduït d’activitats simples, dins de processos normalitzats, i els coneixements i capacitats pràctics que s’hi poden aplicar són limitats.
 • Nivell 2: Competència en un conjunt d’activitats professionals ben determinades amb la capacitat d’utilitzar els instruments i tècniques pròpies, que concerneix principalment un treball d’execució que pot ser autònom en el límit d’aquestes tècniques. Requereix coneixements dels fonaments tècnics i científics de la seua activitat i capacitats de comprensió i aplicació del procés.
 • Nivell 3: Competència en un conjunt d’activitats professionals que requereixen el domini de diverses tècniques i es poden executar de manera autònoma. Comporta responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic i especialitzat. Exigeix la comprensió dels fonaments tècnics i científics de les activitats i l’avaluació dels factors del procés i de les seues repercussions econòmiques.

La formació formal són els processos formatius el contingut dels quals està explícitament dissenyat en un programa que condueix a una acreditació oficial. En canvi, en la formació no formal els processos formatius no condueixen a acreditacions oficials.

És un conjunt de Qualificacions Professionals que s’agrupen atenent a criteris d’afinitat. El CNQP defineix les famílies professionals i en són 26.

 

Les Qualificacions Professionals dins d’una Família Professional s’agrupen i ordenen per nivells tenint en compte la complexitat de les activitats associades a cada Qualificació Professional. 

Activitats Físiques i Esportives. Contempla tasques relacionades tant amb la pràctica de l'esport com amb la gestió d'activitats esportives, agrupades en tres àrees: activitats fisicoesportives i recreatives, esport d'alt rendiment, i prevenció i recuperació.

 

Administració i Gestió. Es tracta d'una família transversal connectada amb la majoria de sectors productius, que engloba activitats d'atenció al públic, administració, auditoria, finances, assegurances i gestió de la informació.

 

Agrària. Contempla tasques relatives a l'àrea forestal, d'agricultura, ramaderia i jardineria. Exemples de continguts desenvolupats en aquesta família són: tractaments agroquímics i biològics, cria de bestiar, manteniment de gespes, etc.

 

Arts Gràfiques. Abasta una àmplia diversitat d'activitats relacionades, entre d'altres, amb l'elaboració de gravats, el disseny gràfic, l'edició en paper i multimèdia, tractament d'imatges, maquetació, impressió i enquadernació.

 

Arts i Artesanies. Contempla sis àrees de desenvolupament professional: arts escèniques, fabricació i manteniment d'instruments musicals, artesania tradicional, joieria i orfebreria, recuperació artística, i vidre i ceràmica artesanal.

 

Comerç i Màrqueting. Fa referència a totes aquelles activitats relacionades amb la distribució comercial en el seu sentit més ampli, incloent les de compravenda, logística, transport, màrqueting i relacions públiques.

 

Edificació i Obra Civil. Abasta activitats productives agrupades en cinc àrees: obra de paleta i acabats, estructures, col·locació i muntatge, maquinària de construcció, i projectes d'obres.

 

Electricitat i Electrònica. Inclou tasques de muntatge i instal·lació d'equips electrònics, desenvolupament de projectes de telecomunicació, muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques i gestió del muntatge de sistemes domòtics, entre altres.

 

Energia i Aigua. El conjunt d'activitats productives que contempla aquesta família professional s'agrupa en cinc àrees diferenciades: distribució de gas, distribució i gestió de l'aigua, energies renovables, eficiència energètica, i producció i distribució d'electricitat.

 

Fabricació Mecànica. Contempla funcions de fabricació, mecanitzat, muntatge i disseny en l'àmbit de les construccions metàl·liques, l'aeronàutica i l'electromecànica.

 

Fusta, Moble i Suro. Aquestes qualificacions estan vinculades, principalment, a tasques de serrat i preparació industrial de la fusta i a treballs de fusteria i muntatge de mobles. 

 

Hoteleria i Turisme. Inclou activitats com crear elaboracions de cuina i pastisseria, atendre clients en hotels i pensions, gestionar les activitats de neteja en hotels i promocionar destinacions turístiques, entre d'altres.

 

Imatge i So. Contempla tasques relacionades amb la fotografia, l'edició de videojocs, la producció d'espectacles, realització de programes de televisió i radiodifusió, entre altres.

 

Imatge Personal. Fa referència a l'aplicació de tractaments d'estètica i perruqueria utilitzant les tecnologies existents actualment en el sector i adequant-se als requeriments de seguretat i higiene.

 

Indústries Alimentàries. Abasta activitats professionals vinculades a vuit àmbits diferenciats: olis i grasses, aliments diversos, begudes, productes carnis, conserves vegetals, lactis, fleca i pastisseria, i productes de la pesca.

 

Indústries Extractives. En aquesta família professional s'inclouen tasques del sector de la mineria, com l'extracció de roques i minerals i el tractament d'aquests; i del sector de la pedra natural, que contempla l'extracció de pedra ornamental i per a la construcció.

 

Informàtica i Comunicacions. Contempla activitats que fan referència tant a la fabricació com als serveis en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Abasta tasques diverses com poden ser la configuració d'equips, la creació de pàgines web, la reparació de sistemes microinformàtics o el disseny de sistemes de seguretat informàtica.

 

Instal·lació i Manteniment. Les activitats productives compreses en aquesta família professional s'agrupen en tres àrees diferenciades: fred i climatització, sistemes d'aïllament i manteniment electromecànic.

 

Maritimopesquera. Aquesta família professional defineix competències associades a treballs subaqüàtics en instal·lacions aqüícoles i de recol·lecció de recursos, a la pesca i el tractament de productes marins així com a la navegació marítima.

 

Química. Fa referència a processos productius d'anàlisis i control en laboratoris, elaboració de medicaments i productes de parafarmàcia, fabricació de papers i cartons, química fina i transformació de polímers.

 

SanitatContempla un ampli ventall d'activitats professionals preventives, curatives i pal·liatives d'atenció sanitària; funcions de transport sanitari; serveis farmacèutics; ús d'equips de diagnòstic; higiene bucodental; serveis de tanatopràxia; etc.

 

Seguretat i Medi Ambient. S'orienta a la promoció de competències relacionades amb la prevenció de riscos laborals en les àrees d'avaluació i control de riscos químics, físics, biològics, ergonòmics i psicosocials; amb activitats mediambientals de depuració de l'aigua, gestió de residus i control de plagues, entre altres; i amb l'àmbit de la seguretat i la gestió d'emergències.

 

Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Contempla funcions agrupades en quatre àrees: dinamització d'activitats culturals i recreatives; atenció i integració social; activitats educatives i de docència de la formació per a l'ocupació; i activitats de neteja, assistència domèstica i gestió de serveis funeraris.

 

Tèxtil, Confecció i Pell. Inclou activitats de fabricació de calçat i marroquineria, confecció de peces de vestir i roba de llar, adobat de pells, ennobliment tèxtil i fabricació de fil.

 

Transport i Manteniment de Vehicles. Aeronàutica, nàutica, ferrocarril i cable, automoció i conducció de vehicles per carretera són els àmbits de desenvolupament professional vinculats a aquesta família.

 

Vidre i Ceràmica. Contempla activitats relatives a la fabricació d'esmalts i pigments ceràmics i tasques de fabricació i transformació de productes de vidre.

Les Unitats de Competència (UCs) són la concreció oficial de les Competències Professionals.

 

Aquestes Competències Professionals poden adquirir-se mitjançant formació (formal o no formal) o per experiència laboral.

 

Si ens centrem en una persona, reflecteixen de manera oficial el conjunt de coneixements i capacitats que li permeten l'exercici de l'activitat professional conforme a les exigències de la producció i l'ocupació.

 

Un conjunt d'UCs que participen en la definició d’una ocupació constitueixen una Qualificació Professional.

 

Una persona està qualificada quan en el desenvolupament del seu treball obté uns resultats que estan al nivell demandat pel sistema productiu.

Dins de la formació formal, arreplega la formació mínima i de referència necessària per a adquirir una Unitat de Competència (UC).

Tots els cicles tenen una organització modular, de duració variable, que integra continguts teoricopràctics adequats als diversos camps professionals. Molts dels seus mòduls estan associats a Unitats de Competència (UCs).

 

Els cicles de Formació Professional estan referits, amb caràcter general, al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNQP).

 

La Formació Professional (FP) del Sistema Educatiu comprén els cicles formatius i títols següents:

 • FP de grau bàsic (GB): títol de graduat en ESO i el títol de tècnic bàsic en l’especialitat corresponent.
 • FP de grau mitjà (GM): tècnic del perfil professional corresponent
 • FP de grau superior (GS): títol de tècnic superior del perfil professional corresponent

 

Nota: Els qui no superen íntegrament els ensenyaments dels cicles formatius de grau bàsic, mitjà o superior, o cursos d’especialització, rebran una certificació acadèmica dels mòduls professionals i de les competències adquirides i, si és el cas, dels àmbits o matèries superats, que tindrà efectes acadèmics i d’acreditació parcial acumulable de les competències adquirides. Aquesta certificació dona dret, als qui ho sol·liciten, que l’Administració competent expedisca el certificat o acreditacions professionals corresponents.

Els Certificats de Professionalitat són l’instrument d’acreditació de les Qualificacions Professionals del CNQP en l’àmbit de la Formació Professional per a l’Ocupació.

 

Cada Certificat de Professionalitat acredita una Qualificació Professional (encara que hi ha excepcions).

 

Els seus mòduls formatius estan associats a Unitats de Competència (UCs), excepte el de Pràctiques No laborals (PNL).

 • Mitjançant la superació de tots els mòduls formatius del Certificat de Professionalitat (Si s’acredita una  experiència laboral d’un mínim de 3 mesos i 300 hores en els últims 5 anys que es corresponga amb l’entorn professional del certificat de professionalitat poden quedar exempts totalment o parcialment del mòdul de Pràctiques No Laborals (PNL).

 

 • Mitjançant l’acumulació de PNL i les acreditacions parcials dels mòduls formatius associats a les Unitats de Competència (UCs) que comprenga el Certificat de Professionalitat.

 

 • Mitjançant un procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals (com per exemple el PAACP) adquirides a través de l’experiència laboral o de vies de formació no formals i l’exempció de les PNL.

El Procediment d’Avaluació i Acreditació de les Competències en la modalitat Permanent (PAACP) és el conjunt d’actuacions dirigides a reconéixer les Competències Professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies de formació no formals.

 

Estes actuacions tenen com a referents les Unitats de Competència (UCs) del CNQP que estiguen incloses en Títols de Formació Professional. Per a la demostració de la competència professional en una determinada UC es prenen com a referents les realitzacions professionals, els criteris de realització i el context professional inclosos en cada una. Cada UC serà la unitat mínima d’acreditació.

 

Com a resultat del procediment, el candidat o candidata pot veure reconegudes (acreditades) totes o part de les UC a les quals s’ha presentat.

 

Independentment d’allò anterior, les UCs acreditades poden constituir una Qualificació Professional completa o part d’ella.

El procediment inicialment s’anomenava Procediment d’Avaluació i Acreditació de les Competències (PAAC).

 

El PAAC en principi funcionava amb la modalitat de convocatòries ordinàries però a partir de la publicació de la Resolució del 21 de juliol de 2021 apareix la modalitat de convocatòria permanent i és quan se li afegeix la “P” final: PAACP. Per tant, tot i que semble que la “P” final significa “Professionals”, en realitat vol dir convocatòria “Permanent”.

 

Realment el nom que apareix en la resolució és el de: “Procediment obert de manera permanent, per a l'avaluació i acreditació de la totalitat de les unitats de competència professional incloses en l'oferta existent de Formació Professional a la Comunitat Valenciana vinculada al Catàleg nacional de les qualificacions professionals, que hagen sigut adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.”   

 • Convocatòria ordinària: en una convocatòria ordinària tot està més delimitat (places, Unitats de Competència (UCs), terminis, etc.). Publicada la convocatòria, la ciutadania disposa d’un termini per a inscriure’s. Dins d’un número limitat de places, es realitza una baremació on s’ordenen les persones candidates. A més, aquestes persones només podran acreditar com a màxim la quantitat i les UCs que marca la convocatòria. Actualment LABORA treballa amb este tipus de convocatòries.

 

 • Convocatòria permanent: es crea arran de la publicació de la resolució del dia 21 de juliol de 2021 i a partir d’eixe moment la ciutadania es pot apuntar en qualsevol moment. No existeix cap limitació de places i la persona candidata en principi pot optar a totes les UCs que desitge. L’Institut Valencià de Qualificacions Professionals (IVQP) treballa sobretot amb este tipus de convocatòries.

 • IVQP: és un organisme depenent de la Direcció General de Formació Professional (DGFP) i per tant s’encarrega de les UCs incloses en l'oferta existent de Formació Professional a la Comunitat Valenciana vinculada al CNQP. Gestiona comissions formades per professorat d’FP habilitat i té les seus a centres d’FP. És l’organisme encarregat d’expedir les acreditacions de les Unitats de Competència (UCs) oficials de cada persona candidata i, acabat el procediment, li les remetrà per via telemàtica i les incorporarà en el registre oficial corresponent.

 

 • LABORA: és un organisme vinculat a la Direcció General d’Ocupació i s’encarrega d’aquelles UCs que quedarien fora del sistema educatiu. És l’organisme encarregat d’expedir els Certificats de Professionalitat que, amb els títols oficials de FP, són els únics documents que justifiquen la possessió d’una Qualificació Professional.

 

A mode de resum podríem dir que l'lVQP s’encarrega de les UCs que apareixen als cicles de Formació Professional i LABORA de la resta.

 

Existeix una comissió mixta per a la coordinació dels dos organismes.

Només l’oferta formativa vinculada al CNQP acredita Qualificacions Professionals i els únics documents que acrediten la possessió d’una Qualificació Professional són:

 

 • Títols de Formació Professional. S’adquireixen, dins del Sistema Educatiu, cursant FP Bàsica, FP de grau mitjà o FP de grau superior

 

 • Certificats de Professionalitat. S’adquireixen, dins de l’FP per a l’Ocupació per tres vies i és ací on es du a terme, a efectes d’equivalència i convalidació, la correspondència amb els Certificats de Professionalitat.  

 

Per tant, si el vostre objectiu és demostrar que teniu una Qualificació Professional, les acreditacions obtingudes en el PAACP no són el pas final sinó que, amb elles, podreu continuar per dues vies: la consecució d’un Títol de Formació Professional o d’un Certificat de Professionalitat:

 

 

Via Certificat de Professionalitat

Si, com a resultat del PAACP, heu obtingut totes les UCs d'una Qualificació Professional i esta Qualificació Professional està integrada de manera completa en un Certificat de Professionalitat podeu obtenir-lo si, a més, acrediteu una experiència laboral mínima:

 

 • Presenteu en el registre de la Direcció Territorial de Formació de Labora de la província a la qual pertanga, la sol·licitud emplenada que es troba en la web de Labora, juntament amb els documents d'acreditació de totes les UC de la Qualificació Professional, que se vos haurà remés en finalitzar el PAACP.

 

 • L’experiència laboral mínima consisteix en acreditar almenys tres mesos, amb un mínim de 300 hores treballades en total, relacionades amb el Certificat de Professionalitat que es vol obtindre, durant els cinc últims anys transcorreguts fins a la data de sol·licitud.

 

Si com a resultat del PAACP, heu obtingut acreditacions d’UCs sense completar una Qualificació Professional:

 

1.Sol·liciteu en la Direcció Territorial de Formació de Labora de la província a la qual pertangueu una acreditació parcial acumulable. Açò no és estrictament necessari, ja que el document rebut en finalitzar el PAAC ja acredita l'obtenció d'aquestes UCs, però és convenient fer-ho, perquè així ja consteu en la base de dades de Labora i poden oferir-vos la formació dels mòduls que vos falten. Cal procedir igual que en el punt anterior, però emplenant la Sol·licitud d'Acreditació Parcial Acumulable.

 

2.Completeu el Certificat Professional amb els mòduls que vos falten fent un curs de Professionalitat:

 

1.Inscriviu-se a l’Espai Labora, indicant la formació que vos falta.

2.Espereu a ser seleccionat per al curs.

3.Sol·liciteu l'exempció dels mòduls formatius associats a les UCs que hàgeu obtingut en el PAACP.

4.Si heu accedit al PAAC per experiència laboral, sol·liciteu l’exempció del mòdul  Pràctiques No Laborals (PNL) si podeu justificar almenys tres mesos, amb un mínim de 300 hores treballades en total, relacionades amb el Certificat de Professionalitat que es vol obtindre, durant els cinc últims anys transcorreguts fins a la data de sol·licitud de l'exempció.

 

 

Via Títols de Cicles Formatius

Si teniu tots els requisits d’accés, podreu convalidar els mòduls associats a les UCs obtingudes en el PAACP. Per a això heu de:

 

1.Matriculeu-vos.

 

2.Sol·liciteu la convalidació dels mòduls associats a UCs al director/a del centre, aportant còpia de l'acreditació de UCs que rebrà al final del PAACP.

 

3.Curseu el mòduls no associats a UCs

 

Si el vostre objectiu és cursar un cicle , però no teniu els requisit d'accés cal que vos hagen informat de totes les possibilitats que teniu perquè trieu la que millor s'adapte a la vostra situació:

 • Els mòduls professionals associats a UCs podreu cursar-los a través de l'oferta parcial, sense necessitat de tindre el requisit d'accés al cicle.
 • No podreu cursar els mòduls no associats a UCs

 

En qualsevol dels dos casos anteriors, podreu estar exempts de les pràctiques de Formació en Centres de Treball (FCT) si acrediteu un any a temps complet (o el seu equivalent a temps parcial) d'experiència relacionada amb els estudis professionals que permeten demostrar l'adquisició de les capacitats corresponents al mòdul professional de FCT.

 

 

Altres vies

Siga com siga, i sobretot si no heu pogut acreditar alguna UC, heu de rebre informació de totes les vies i itineraris que podreu seguir per continuar amb el vostre procés de formació:

 

 • Proves d'accés a Cicles Formatius, exempcions i convalidacions.
 • Proves de Graduat en ESO i Batxillerat.
 • Proves de Competències Clau per a accedir a Certificats de Professionalitat
 • Cursos preparatoris de les citades proves (Centres de FPA i acreditats per Labora)
 • Cursos conduents a l'obtenció de les proves
 • Cursar els ensenyaments en les diferents modalitats, en centres d'Educació Secundària o Centres de Formació Permanent d'Adults (FPA)