Logo FSE

T'interessa

Inscripció al procediment

Inscripció al procediment

Les persones residents a la Comunitat Valenciana que desitgen participar en el procediment hauran de complir els requisits generals següents:

 • Nacionalitat: posseir la nacionalitat espanyola; haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió; o ser titular d'una autorització de residència; o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establits en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.
 • Edat: tindre 18 anys complits en el moment de fer la inscripció quan es tracte d’UCs corresponents a qualificacions de nivell 1 o tindre 20 anys complits per als nivells 2 i 3.

 • Experiència laboral i/o formació no formal mínima relacionada amb les UCs que es desitgen acreditar i al mateix temps no tindre cap Títol de Formació Professional Certificat de Professionalitat relacionat amb aquesta experiència i formació:
  • Experiència laboral:
   • UCs de nivell 1: justificar 2 anys d’experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total en els últims 15 anys transcorreguts abans de la presentació de la sol·licitud.  
   • UCs de nivell 2 o 3: justificar almenys 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total en els últims 15 anys transcorreguts abans de la presentació de la sol·licitud.
  • Formació no formal:
   • UCs de nivell 1: justificar almenys 200 hores en els últims 10 anys transcorreguts abans de la presentació de la sol·licitud.
   • UCs de nivell 2 o 3: justificar almenys 300 hores en els últims 10 anys transcorreguts abans de la presentació de la sol·licitud.
   • En els casos en els quals els mòduls professionals associats a l'estàndard o estàndards de competència que es pretén acreditar contemplen una duració inferior, s'hauran d'acreditar les hores establides en aquests mòduls.

Nota: les persones majors de 25 anys que reunisquen els requisits d’experiència laboral o formativa indicats en l’apartat anterior però que no puguen justificar-los mitjançant els documents previstos en la norma, podran sol·licitar la seua inscripció provisional en el procediment. Posteriorment presentaran la justificació mitjançant alguna prova admesa en dret.

A més de tota la documentació que considereu d'interés, com a mínim cal que teniu preparada la documentació següent, en funció de la vostre passat laboral:

 • Contractes de treball


 

Nota: en els cas de què les Unitats de Competència (UCs) que desitgeu acreditar tinguen, per la seua naturalesa, requisits addicionals, heu de tindre un document que justifique que es compleixen aquests requisits.


Si voleu realitzar la inscripció, seguiu els passos següents:

1. Aneu al formulari de sol·licitud en línia. Polseu ací o polseu el botó:

2. En les tres primeres seccions, empleneu les vostres dades personals, formatives i laborals.

3. En la secció EXPOSA, comproveu que compliu tots els requisits i marqueu la casella corresponent.  

4.En la secció SOL·LICITA feu el següent:

a) Comproveu si pertanyeu o no a un dels col·lectius específics.

b) Si sou de les famílies SEA (Seguretat i Medi Ambient), HOT (Hoteleria i Turisme) o IEX (Indústries Extractives), llegiu les alertes on se vos informarà sobre les seus correctes.

c) Trieu col·lectiu específic si pertanyeu a un dels tres col·lectius i esteu en el cens oficial o, en cas contrari, trieu permanent general

d) Trieu la vostra Família Professional.

e) Trieu la comarca on està la seu (centre) que desitgeu. Si necessiteu un mapa de comarques feu clic en Mapa comarcal de la CV

f) Trieu la seu (centre) on desitgeu fer el procediment

 • Teniu en compte que en funció dels valors triats abans apareixeran uns determinats centres.
 • Teniu en compte que només apareixeran els centres que disposen de comissions actives en el moment de la vostra inscripció.

5. Marqueu la declaració de responsabilitat d’exactitud i conformitat de les dades i de què teniu la documentació que les acrediten.

6. Imprimiu i signeu a mà la inscripció o signeu-la digitalment.

7.Conserveu la sol·licitud d'inscripció impresa i signada fins la primera entrevista o envieu-la per correu electrònic en funció de les instruccions de la persona assessora.

Nota: en un futur es podrà realitzar la signatura electrònica automàtica de la sol·licitud a través d'un certificat digital. Després, rebreu un correu on se vos confirmarà la inscripció i s’annexarà un duplicat de la sol·licitud ja signada digitalment.

 

Quan?

 • Abans de la fase d’assessorament, si esteu en la subfase de pre-assessorament i la persona assessora que se vos ha assignat vos ha comunicat que podeu seguir en el procediment; a la mateixa seu; i vos ha fet una proposta d'Unitats de Competència (UCs); ara heu d'abonar la taxa única d’assessorament i presentar-la en la pròxima entrevista amb l'assessor/a.

 • Abans de la fase d’avaluació, si heu finalitzat la fase d'assessorament, se vos haurà lliurat la comunicació de quines UCs han sigut assessorades i en quines d'elles la persona assessora considera que heu de passar a la fase d’avaluació. Teniu també la possibilitat de sol·licitar les UCs que l’assessor/a no vos ha aconsellat. En qualsevol cas, heu d'abonar la taxa corresponent a l’avaluació de totes les UCs que desitgeu vos siguen avaluades i heu de presentar el justificant de pagament en la següent entrevista amb la persona avaluadora.

Com?

 • Si esteu abans de la Fase d’Assessorament heu de:

1.Accediu al formulari justificatiu de pagament.

2.Empleneu el formulari. Assegureu-se que trieu “Sí” just damunt d’on posa “Inscripció en la fase d’assessorament”. Això implicarà el pagament d’una taxa única:


 

3. Imprimiu i signeu el formulari a mà o signeu-lo digitalment.

4. Presenteu el document o envieu-lo per correu signat digitalment:

 • Si heu sigut proposats per a passar a la Fase d’Assessorament, tot seguint les instruccions de la persona assessora, presenteu aquest document quan se vos cite presencialment a la següent entrevista o envieu-lo per correu electrònic signat digitalment o bé signat a mà i escanetjat posterioment.

 

 • Si no heu sigut proposats però voleu continuar en la Fase d’Assessorament, haureu de presentar els citats documents en la seu corresponent a l'atenció del/de la President/a de la comissió i esperar a ser citat/a per correu electrònic.

 • Si esteu abans de la Fase d’Avaluació heu de:

1.Accediu al formulari justificatiu de pagament.

2.Empleneu el formulari. Assegureu-se que trieu “Sí” just damunt d’on posa “Inscripció en la fase d’avaluació”. En este cas heu d'abonar una taxa que depén de les UCs sol·licitades. És per això que heu d'emplenar el camp “Núm. UDS. COMPET.” on heu de posar la quantitat d’UCs que desitgeu que vos siguen avaluades:


 

3. Imprimiu i signeu el formulari a mà o signeu-lo digitalment.

4. Presenteu el document o envieu-lo per correu signat digitalment:

 • Si heu sigut proposats per a passar a la Fase d’Avaluació en alguna UC, tot seguint les instruccions de la persona avaluadora, presenteu aquest document quan se vos cite presencialment a la següent entrevista o envieu-lo per correu electrònic signat digitalment o bé signat a mà i escanetjat posterioment.

 

 • Si no heu sigut proposats en cap UC però voleu continuar en la  Fase d’Avaluació, haureu de presentar els citats documents en la seu corresponent a l'atenció del/de la President/a de la comissió i espereu a ser citats/des per correu electrònic.

Nota: si esteu inscrits com a demandants legals d’ocupació o declareu un grau de discapacitat igual o superior al 33%, heu d’indicar-ho i estar en condicions d'aportar els documents justificatius.


 

Quant?

Les quantitats per a una o l'altra fase es poden saber accedint al formulari de sol·licitud de participació

Exenciones o minoraciones

 • Subjectes passius que es troben inscrits com a demandants legales d'ocupació amb una antiguetat mínima de tres mesos referida a la data d'inscripció en el procés. Amb la finalitat conèixer la reducció podeu consultar el formulari de pagament de taxes.

 

 • Tenen dret a bonificació les persones discapacitades amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Amb la finalitat conèixer la reducció podeu consultar el formulari de pagament de taxes.

On?

Si esteu abans de la Fase d’Assessorament:

Empleneu el el formulari de pagament de taxes que podeu trobar al lloc web de l’Agència Tributària Valenciana a la secció 9775 – Taxa per inscripció al procediment de reconeixement de competències professionals.

Si esteu abans de la Fase d’Avaluació:

Empleneu el formulari de sol·licitud de participació en la fase d'avaluació al qual heu d'annexar el formulari de pagament de taxes que podeu trobar al lloc web de l’Agència Tributària Valenciana a la secció 9775 – Taxa per inscripció al procediment de reconeixement de competències professionals.

 

Devolució?

Les persones sol·licitants podran demanar, en cas de baixa de la seua sol·licitud, error de la comissió, etc. el reintegrament de les taxes ja pagades telefonant al 012 on rebran les indicacions escaients. 

 

Ajuda?

En el següent enllaç podreu trobar ajuda per a emplenar l’imprés.

 

Són moltes les persones que sol·liciten acreditar la seua competència professional. En alguns casos depén d'aquesta acreditació la futura permanència o l'accés a l'ocupació. Per això, les dilacions en el temps poden fer que tot el procés s’allargue amb conseqüències greus.

És per això que la normativa estableix uns terminis màxims que s’han de complir per a tancar cada expedient.

A més, les persones sol·licitants, en inscriure's en el PAACP, adquiriu unes obligacions que, en cas de no poder complir-les, heu de sol·licitar l'anul·lació de la inscripció i tornar a inscriure-vos en un altre moment.

Obligacions:

 • Heu de complir els requisits de participació (nacionalitat, edat i experiència laboral o formació no formal mínima).

 • Heu d’indicar correctament en la sol·licitud el telèfon i l'email de contacte i a partir de la remissió d'aquesta, estar pendent d'aquests mitjans per a atendre les instruccions del personal assessor o avaluador assignat.

 • Ajusteu-se a l'horari d'atenció preferent de la persona assessora o avaluadora assignada, excepte causa justificada, que s'ha de comunicar.

 • Participeu, presencialment o telemàtica, en les entrevistes d'assessorament i avaluació, contrastos directes i proves d'avaluació, individuals o col·lectives, que són de caràcter obligatori. En cas de què la persona candidata no poguera comparéixer, haurà de justificar la seua absència, davant la persona assessora o avaluadora assignada, prèviament o com a màxim el dia hàbil següent a l'absència.

En el cas de no complir aquestes obligacions, pels motius exposats anteriorment, es proposarà l'exclusió de la persona candidata que, com s'ha indicat, podrà tornar-se a inscriure en el moment en què estiga en condicions de complir aquestes obligacions.