Organismes

Portals

Centres privats concertats

Centres privats concertats

Instruccions per a la presentació de les variacions de nòmina
 

Procediment de concert educatiu

OVICON. Oficina virtual per als centres concertats

Informació d'interés

Sol·licitud d'hores lectives de professorat especialista d'Audició i Llenguatge curs 2023-2024

 • Normativa relacionada:
 • Termini de presentació de sol·licituds: Des del 2 al 8 de maig de 2023, tots dos inclusivament.
 • Forma de presentació: A través de la plataforma informàtica “Oficina Virtual en tràmits telemàtics relacionats amb la nòmina de pagament delegat (OVICE)”, accessible a través del següent enllaç, el manual d'usuari de la qual es troba disponible en aquest enllaç.
 • Resolució del procediment: Correspon resoldre el procediment a la Direcció General de Centres Docents a proposta de la Sudirecció General de Planificació Educativa i Centres Privats i Concertats, com a òrgan instructor del procediment, tenint en compte, d’una banda, la valoració de les sol·licituds efectuada pel Servei d’Inclusió Educativa i, d’altra, la sol·licitud realitzada pels centres docents en relació amb la repetició, per al curs escolar 2023-2024, del mateix nombre d’hores atorgades per al curs escolar 2022-2023, a què fa referència el punt 5 de l’apartat primer del annex únic de la resolució esmentada en l’apartat anterior “Normativa relacionada”. 
  El termini màxim per a dictar la resolució de concessió d'hores addicionals de professorat d'Audició Llenguatge per al curs escolar 2023-2024 serà de tres mesos, transcorregut el qual sense que s'haja dictat resolució expressa, es podran entendre desestimades les sol·licituds per silenci administratiu.
 • Pagament de les hores addicionals de professorat: Es realitzarà a través del sistema de nòmina de pagament delegat. A l’efecte, la titularitat del centre concertat o el seu representant autoritzat haurà de presentar la sol·licitud de variació de nòmina relativa a l'assignació d'impartició de docència al professorat especialista d'Audició i Llenguatge, amb la documentació acreditativa corresponent, per mitjà del tràmit electrònic OVICON (plataforma informàtica de sol·licitud i control de documentació), disponible en l'enllaç, d'acord amb l'Annex II de l'Ordre 2/2019, de 17 de gener, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es desenvolupa el règim de concerts educatius i es regula el sistema de pagament delegat dels centres docents privats concertats de la Comunitat Valenciana, disponible en aquest enllaç.
 • Resolució per la qual es resol el procediment per a la sol·licitud d'hores addicionals d'Audició i Llenguatge per al curs escolar 2023-2024.
  D’acord amb l’apartat Cinqué. 2 de l’Annex únic de la resolució de convocatòria, l’adjudicació de les hores es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
  Resolució de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es resol el procediment per a la sol·licitud d'hores addicionals de professorat especialista d'Audició i Llenguatge, dirigides als centres privats concertats a través del Pla d'actuació per a la millora per al curs escolar 2023-2024.

Sol·licitud d'hores lectives de tutoria de formació professional dual curs 2023-2024

 • Termini de presentació de sol·licituts:

1r.- De l'1 al 15 de juliol de 2023, tots dos inclusivament, per aquells centres que ja tenien autoritzades les hores de primer en el curs 2022-2023, se sol·licitaran les hores per al segon curs 2023-2024, amb indicació expressa dels alumnes matriculats i el nombre d'empreses, conforme es detalla en la plataforma informàtica de sol·licitud i control de documentació OVICON.

2n.- Del 15 al 30 de setembre, tots dos inclusivament, es presentaran les sol·licituds d'hores de primer curs 2023-2024, per a aquells cicles formatius concertats que tinguen els corresponents projectes autoritzats per aquesta Conselleria, o hores de segon curs, per a aquells centres que, tenint autoritzats els projectes corresponents, no se'ls va reconéixer en pagament delegat el primer curs. 

 • Sol·licitud d´hores: exclusivament a través de la plataforma informàtica de sol·licitud i control de documentació OVICON, seguint el procediment que estableix la pròpia plataforma.

Aquestes sol·licituds es resoldran per una resolució conjunta de les direccions generals de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, competents en matèria de Formació Professional Dual i en matèria de Finançament de Centres Concertats, en les quals consten les hores addicionals de tutoria, amb caràcter de màxim, de què disposa el centre per al seu abonament en pagament delegat.

 • Termini de presentació de documentació per a l'alta en pagament prim: En un termini de quinze dies des de la publicació de la Resolució en la qual consten les hores concedides, s'haurà de presentar la documentació necessària per a la inclusió en nòmina de pagament delegat de les hores addicionals de tutoria, a través de la plataforma informàtica de sol·licitud i control de documentació OVICON.
   
 • Documentació per a l'alta en pagament delegat: documentació acreditativa, conforme es detalla en l'annex II de l'Ordre 2/2019, de 17 de gener, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es desenvolupa el règim de concerts educatius i es regula el sistema de pagament delegat dels centres docents privats concertats de la Comunitat Valenciana, de cadascun dels docents que consten en la relació nominal, especificant-se les hores addicionals de Formació Professional Dual.
   
 • Sol·licitud d'alta.
   

Sol·licitud de reconeixement d'hores de desdoblament de cicles formatius per al curs 2023-2024 per a centres privats concertats

 • Normativa Relacionada:
 • Requisits: 
  • Tindre unitats concertades en el curs 2023-2024 en els cicles formatius de grau mitjà i/o superior objecte de la sol·licitud.
    
  • Els mòduls han de ser susceptibles de desdoblament segons la normativa.
    
  • S'ha d'acreditar que en el mòdul sol·licitat hi ha matriculades un mínim de 20 persones matriculades amb assistència efectiva. Les unitats que no arriben a un número mínim de 20 alumnes no seran susceptibles de desdoblament en els mòduls establits.
    
  • En el supòsit de tindre concertades diverses unitats del mateix cicle en un mateix curs i complir la normativa en matèria de ràtios alumnat/unitat, es podrà desdoblegar el mínim d'unitats possible.
    
 • Sol·licitud de desdoblaments: a través de la plataforma informàtica de sol·licitud i control de documentació OVICON.
   
 • Termini de presentació: S'estableix el termini de presentació de la sol·licitud d'hores de desdoblament pels interessats del 30 de setembre al 10 d'octubre de 2023.
   
 • Comprovada tota la documentació i que es reuneixen tots els requisits exigibles, s'emetrà la corresponent Resolució per la Secretaria Autonòmica d'Educació, i contra aquesta es podrà interposar recurs d'alçada davant la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
   
 • Les sol·licituds es valoraran prèvia comprovació de l'assistència efectiva a data 30 de setembre de 2023, dels alumnes que consten en alta, en els mòduls dels cicles formatius objecte de la sol·licitud, a través dels mitjans informàtics de gestió del sistema educatiu en disposició de l'Administració competent en matèria educativa: ITACA. (els alumnes hauran d'estar prèviament registrats per a poder iniciar el tràmit de sol·licitud).

Borsa recolocació personal docent centres privats concertats