Organismes

Portals

Legislació

Legislació

Tota la normativa estatal i autonòmica d'interés per als centres docents en matèria de formació de persones adultes, concerts educatius, llibres de qualificacions, autorització de centres, organització i funcionament, etc ...