Organismes

Portals

Més informació

Més informació

Avaluacions de diagnòstic en els centres educatius

Videovigilància

Principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià

Sanitat escolar

Documentació sanitaria

Accidents escolars

Instruccions d'atenció sanitària en centres educatius

Convivència en els centres docents i drets i deures dels alumnes

Registre de centres docents de la Comunitat Valenciana

El Registre de Centres Docents no universitaris té caràcter públic, amb l'abast i límits previstos en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de disposicions dictades en desplegament de la mateixa, així com en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Altres enllaços d'interés