CONVOCATÒRIA 2022-2023

PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES

 

CONVOCATÒRIA CURS 2023-2024

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2023, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació per la qual es regula la sol·licitud de participació i l'aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües i el Portfolio Europeu de les Llengues electrònic (e-PEL 14) als centres d'Educació Infantil i Primària, d'Educació Secundària, de Formació Professional, de Formació de Persones Adultes i d'escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, i també s'estableixen les condicions per al reconeixement com a activitat de formació del professorat.

Presentació de sol·licituds: del 18 de setembre a l'6 d'octubre de 2023 a l'oficina virtual OVICE.

Disponible en: https://ovice.gva.es

Què és el Portfolio Europeu de les Llengües?

El Portfolio Eutopeu de les Llengües (PEL) es tracta d'un document en què els que estan aprenent o han aprés una llengua - ja siga en l'escola o fora de l'escola - poden registrar i reflexionar sobre el seu aprenentatge de llengües i experiències culturals. 

El Portfolio conté un passaport de llengües, el titular del qual posa al dia amb certa regularitat. 

El document també conté una biografia lingüística detallada que descriu l'experiènia del titular en cada llengua i que està dissenyat per a guiar l'alumnat en la planificació i avaluació dels progressos. 

Finalment, hi ha un dossier amb exemples de treballs personals que es pot mantindre per a il·lustrar una de les competències lingüístiques. 

Font:Council of Europe

 

La traducció i l’adaptació al català del document Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, Assessment elaborat pel Consell d’Europa va ser impulsada pels governs d'Andorra, Catalunya i les Illes Balears com un dels objectius de l’any 2001, Any Europeu de les Llengües, seguint la recomanació del mateix Consell d’Europa de fer-ne traduccions a tantes llengües com fos possible per contribuir de manera més eficaç a la difusió dels continguts i a promoure’n l’ús.

L’objectiu d’aquest document és proporcionar unes bases comunes per a la descripció d’objectius, continguts i mètodes per a l’aprenentatge de llengües de manera que els cursos, els programes i les qualificacions descriguin d’una manera exhaustiva el que han d’aprendre a fer els aprenents de llengua a l’hora de comunicar-se i quins coneixements i habilitats han de desenvolupar per ser capaços d’actuar de manera efectiva.

En aquest document no hi trobareu ni respostes ni solucions concretes a qüestions o problemàtiques concretes. Hi trobareu plantejaments i anàlisis però no respostes. La finalitat del marc no és prescriure ni tan sols recomanar un mètode de treball concret, sinó presentar diferents opcions i convidar l’usuari a reflexionar sobre la seva pràctica habitual i ajudar-lo a prendre les seves pròpies decisions.

El Marc Europeu Comú de Referència proporciona unes bases comunes per a l'elaboració de programes de llengua, orientacions curriculars, exàmens, llibres de text, etc. a tot Europa.

Descriu d'una manera exhaustiva el que han d'aprendre a fer els aprenents de llengua per utilitzar una llengua per a la comunicació, i els coneixements i habilitats que han de desenvolupar per ser capaços d'actuar de manera efectiva.

La descripció també inclou el context cultural en què s'utilitza la llengua. El Marc europeu comú de referència també defineix els nivells de domini de la llengua que permeten mesurar el progrés dels aprenents en cada estadi de l'aprenentatge i durant tota la vida.

Textos complets

Més informació

.