Escolarització/Admissió

Escolarització/Admissió

- 28-04-23 Calendari admissió FP

 

-14-04-23  Árees d'influència, admissió curs 2023-2024, al terme municipal de Castelló de la Plana

Delimitació de les zones en l'admissió d'E. INFANTIL y d´E. PRIMARIA

Delimitació de les zones en l'admissió d'ESO

Mapa dels centres escolars del terme municipal de Castelló de la Plana

Mapa dels centres escolars del centre de Castelló de la Plana

Mapa dels centres escolars del Grau de Castelló

 

- 20-01-23 Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior

S’ha publicat la Resolució per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior en la següent página: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/16/pdf/2023_339.pdf

 

Recordar que les condicions d’accés són:

  1. No reunir els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu i, a més:
    • Proves de grau mitjà: tindre 17 anys o complir-los durant l’any 2023.
    • Proves de grau superior: tindre 19 anys o complir-los durant l’any 2023.
  2. Les persones que estiguen en possessió d’un títol de tècnic o tècnica de Formació Professional podran presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen, com a mínim, 18 anys complits l’any de realització de la prova.

 

L’annex I recull les dates següents:  “inscripció i publicació de les persones admeses, la realització de les proves i els terminis de lliurament de justificants o de reclamacions”. Algunes són:

 

Inscripció en les proves: des de 20 de març fins a 31 de març

Comunicació dels centres examinadors a la Inspecció Territorial d’Educació: 21 d’abril

Llistes provisionals de persones admeses: Des de 26 d’abril fins a 28 d’abril

Llistes definitives de persones admeses i excloses: 5 de maig

Realització de les proves: 22 i 23 de maig

 

L’horari de realització de les proves d’accés a cicles formatius serà l’indicat en l’annex II.

 

Per a qualsevol dubte o consulta us podeu dirigir a l'adreça següent: inspeccio-cst@gva.es