A) Programa I+D+i

Ves enrere X. Subvencions per a grups d’investigació consolidables

X. Subvencions per a grups d’investigació consolidables

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  • Curriculum vitae

Preferentment adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu, des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

2. Currículum de cada un dels membres del grup, inclòs l'investigador principal.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, ja que alhora que es genera el currículum, es redueix la càrrega de treball per a mantindre'l actualitzat i així, es pot utilitzar per a altres convocatòries d'aquesta administració o d'altres administracions públiques perquè es un estàndard reconegut a nivell estatal"

RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ, PER LA QUAL S'ÀMPLIA EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE L'ANUALITAT 2020, DE SUBVENCIONS DEL SUBPROGRAMA PER A LA CONSOLIDACIÓ I L'ENFORTIMENT DE PROJECTES I GRUPS D'I+D+I. (Publicada en web el 02-03-2021)

 

INSTRUCCIONS

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ PER A LA SOL·LICITUD PER LES ENTITATS BENEFICIÀRIES DE L'AMPLIACIÓ DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE L'ANUALITAT 2020, DE LES SUBVENCIONS DEL SUBPROGRAMA PER A LA CONSOLIDACIÓ I L'ENFORTIMENT DE PROJECTES I GRUPS D'I+D+I, CONVOCADES PER RESOLUCIÓ DE 30 DE JULIOL DE 2019, LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL. (Publicat el 28/10/2020).

 

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ RELATIVA A lA MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ PER CONCEPTES EN LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A lA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'I+D+I PER GRUPS D'INVESTIGACIÓ EMERGENTS I GRUPS D'INVESTIGACIÓ CONSOLIDABLES EN L'ANUALITAT 2020 (GV-2019, GV-2020, AICO-2019 I AICO-2020). (Publicat el 24/02/2021).

 

INSTRUCCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ, PER LA QUAL S'ESTABLEIX EL TERMINI MÀXIM PER A SOL·LICITAR MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ ENTRE CONCEPTES DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES DEL SUBPROGRAMA PER A LA CONSOLIDACIÓ I ENFORTIMENT DE PROJECTES I GRUPS D'I+D+i. (publicada en web el 18/11/21)

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ CONSOLIDABLES 2020 – AICO 2020. (publicat en web el 21/04/21)

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2020

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

JUSTIFICACIÓ DE LES DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2020. (publicat en web el 21/04/21) 

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA