Convocatòries d'expressions d'interés

Convocatòries d'expressions d'interés

 • CONVOCATÒRIA D’EXPRESSIONS D’INTERÉS DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ ALINEATS AMB DETERMINADES LÍNIES D'ACTUACIÓ DE COMUNICACIÓ QUÀNTICA.

 • Publicada en la web el 08/09/2022

 • Convocatòria

 • Formulari

 • Full de càlcul

Les expressions d'interés es podran remetre en el termini comprés entre el 8 de setembre de 2022 i el 19 de setembre de 2022, tots dos inclusivament. Les expressions rebudes després del termini establit no seran tingudes en compte.

S'haurà d'aportar emplenat obligatòriament el formulari de sol·licitud i el full de càlcul que reculla el llistat de membres del grup. Tant el formulari com el full de càlcul estan disponibles la pàgina web de la DG de Ciència i Investigació:

https://innova.gva.es/es/web/ciencia/convocatories-d-expressions-d-interes.

El formulari emplenat haurà de ser convertit a PDF i estar signat electrònicament. El full de càlcul s'enviarà en format Excel.

La sol·licitud podrà completar-se amb una memòria o documentació addicional que aporte informació rellevant. Aquesta informació addicional no podrà superar les 10 pàgines.

Aquesta documentació es remetrà exclusivament per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, amb certificat electrònic, a través del tràmit telemàtic denominat “Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital” amb el següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20456&version=amp

S'emplenarà el “Formulari de dades generals” d'aquest procediment telemàtic, en el qual s'indicarà en l'apartat F “Òrgan al qual es dirigeix la sol·licitud”, la informació següent:

-      Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

-      Serveis Centrals.

-      Matèria: DG Ciència i Investigació.

-      En l'apartat G “EXPOSICIÓ s'indicarà “Convocatòria d'expressió d'interés comunicació quàntica”.

RESOLUCIÓ DE LA SECRETÀRIA AUTONÒMICA DE UNIVERSITATS I INVESTIGACIÓ PER LA QUAL ES PRESA EN CONSIDERACIÓ LES SOL·LICITUDS PRESENTADES A l’EMPARA DE LA CONVOCATÒRIA D'EXPRESSIONS D'INTERÉS, PUBLICADA EN DATA 08/09/2022, DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ ALINEATS AMB DETERMINADES LÍNIES D'ACTUACIÓ DEL PROGRAMA D'I+D+I DE COMUNICACIÓ QUÀNTICA  (Publicat el 18/10/2022)

 

 • CONVOCATÒRIA D'EXPRESSIONS D'INTERÉS PER L’ACOLLIMENT DE PERSONAL INVESTIGADOR AFECTAT PEL CONFLICTE D'UCRAÏNA EN CENTRES D'INVESTIGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

 • Convocatòria (publicada en la web el 09/06/2022)

 • Termini de presentació: entre el 9 de juny i el 17 de juny de 2022, tots dos inclusivament.

 • Formulari

Aquesta documentació es remetrà exclusivament per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, amb certificat electrònic, a través del tràmit telemàtic denominat “Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital” amb el següent enllaç:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20456&version=amp

S'emplenarà el “Formulari de dades generals” d'aquest procediment telemàtic, en el qual s'indicarà en l'apartat F “Òrgan al qual es dirigeix la sol·licitud”, la següent informació:

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. − Serveis Centrals.

Matèria: D.G. Ciència i Investigació.

En l'apartat G “EXPOSICIÓ» s'indicarà “Acull CV- UCRAÏNA personal investigador ”.

Només es podrà enviar una única sol·licitud per entitat.

Només es podrà presentar un formulari per sol·licitud.

DECRET 124/2022, de 23 de setembre, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes urgents per a l’acolliment de personal investigador i estudiantat d’educació superior afectat pel conflicte d’Ucraïna, en centres d’investigació de la Comunitat Valenciana i en universitats públiques valencianes i en centres superiors d’ensenyaments artístics de titularitat de la Generalitat, respectivament (publicat en la web  el 28/09/2022).

 

 • EXPRESSIONS D'INTERÉS ALINEADES AMB DETERMINADES LÍNIES D'ACTUACIÓ DE AGROALNEXT: CONTRIBUCIÓ A la TRANSFORMACIÓ DEL SECTOR AGROALIMENTARI EN UN ESCENARI MÉS VERD, SOSTENIBLE, SALUDABLE I DIGITAL: SUPERANT LA BRETXA ENTRE ELS DESCOBRIMENTS CIENTÍFICS, EL DESENVOLUPAMENT DE TECNOLOGIA I LA SEUA IMPLEMENTACIÓ.

 • convocatòria d'expressions d'interés alineades amb AGROALIMENTACIÓ (publicada en la web  el 8/04/2022). Termini de presentació de sol·licituds des del 13 d'abril fins al 6 de maig de 2022.

 • Aquesta documentació es remetrà exclusivament per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, amb certificat electrònic, a través del tràmit telemàtic denominat “Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital amb el següent enllaç: 

          https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20456&version=amp

  S'emplenarà el “Formulari de dades generals” d'aquest procediment telemàtic, en el qual s'indicarà en l'apartat F “Òrgan al qual es dirigeix la sol·licitud”, la següent informació:

− Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

− Serveis Centrals.

− Matèria: D.G. Ciència i Investigació.

− En l'apartat G “EXPOSICIÓ s'indicarà “Convocatòria d'expressió d'interés AGROALIMENTACIÓ”

Per a dubtes, preguntes i suggeriments: dgci_promocioninvestigacion@gva.es

 • EXPRESSIONS D'INTERÉS ALINEADES AMB DETERMINADES LÍNIES D'ACTUACIÓ DE "TECNOLOGIES AVANÇADES PER A L'EXPLORACIÓ DE L'UNIVERS I ELS SEUS COMPONENTS".

 • convocatòria d'expressions d'interés alineades amb ASTROFÍSICA (publicada en la web el 8/04/2022. Termini de presentació de sol·licituds des del 13 d'abril fins al 6 de maig de 2022.

 • Correcció d'errades

 • Formulari

 • Aquesta documentació es remetrà exclusivament per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, amb certificat electrònic, a través del tràmit telemàtic denominat “Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital” amb el següent enllaç:

          https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20456&version=amp

 S'emplenarà el “Formulari de dades generals” d'aquest procediment telemàtic, en el qual s'indicarà en l'apartat F “Òrgan al qual es dirigeix la sol·licitud”, la següent informació:

− Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

− Serveis Centrals.

− Matèria: D.G. Ciència i Investigació.

− En l'apartat G “EXPOSICIÓ s'indicarà “Convocatòria d'expressió d'interés ASTROFÍSICA”

Per a dubtes, preguntes i suggeriments: dgci_promocioninvestigacion@gva.es

 • EXPRESSIONS D'INTERÉS ALINEADES AMB DETERMINADES LÍNIES D'ACTUACIÓ DEL PROGRAMA D'I+D+i "MATERIALS AMB FUNCIONALITATS AVANÇADES PER A LA NOVA TRANSFORMACIÓ TECNOLÒGICA" .

 • convocatòria d'expressions d'interés alineades amb MATERIALS (publicada en la web el 8/04/2022. Termini de presentació de sol·licituds des del 13 d'abril fins al 6 de maig de 2022.

 • Aquesta documentació es remetrà exclusivament per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, amb certificat electrònic, a través del tràmit telemàtic denominat “Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital” amb el següent enllaç: 

             https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20456&version=amp 

S'emplenarà el “Formulari de dades generals” d'aquest procediment telemàtic, en el qual s'indicarà en l'apartat F “Òrgan al qual es dirigeix la sol·licitud”, la següent informació:

− Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

− Serveis Centrals.

− Matèria: D.G. Ciència i Investigació.

− En l'apartat G “EXPOSICIÓ s'indicarà “Convocatòria d'expressió d'interés MATERIALS”

 Per a dubtes, preguntes i suggeriments: dgci_promocioninvestigacion@gva.es

 

*En cas que es necessite incloure en el formulari elements com gràfics, imatges, etc., es pot utilitzar el formulari en format .docx. En aquest cas, s'ha d'emplenar el formulari, convertir-lo a pdf i signar-lo electrònicament.