Empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de Prevenció de Riscos Laborals

Empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de Prevenció de Riscos Laborals

Regulació

L'article 40.2 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, el desenvolupament reglamentari del qual s'ha dut a terme mitjançant Reial decret 597/2007, de 4 de maig, sobre publicació de les sancions per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals, estableix l'obligatorietat de fer públiques, una vegada fermes, les sancions imposades en aquesta matèria per infraccions molt greus.

Normativa

Empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de Prevenció de Riscos Laborals