2018

Ves enrere I. Subvencions per a la contractació d'investigadores i investigadors doctors d'excel·lència per a desenvolupar un projecte d'R+D+i a la Comunitat Valenciana (CIDEGENT)

I. Subvencions per a la contractació d'investigadores i investigadors doctors d'excel·lència per a desenvolupar un projecte d'R+D+i a la Comunitat Valenciana (CIDEGENT)

I. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ D'INVESTIGADORES I INVESTIGADORS DOCTORS D'EXCEL·LÈNCIA PER A DESENVOLUPAR UN PROJECTE D'R+D+I A LA COMUNITAT VALENCIANA (CIDEGENT)

 

 CONVOCATÒRIA

Contacte:

Pepa Gea Rosat - 961970801; politica_cientifica@gva.es

 Termini sol·licitud de pròrroga           del 01-06-22 al 30-06-22     
 Resolució de pròrroga publicada web el 11-10-22

 

 

 

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  -La sol·licitud telemàtica anirà acompanyada dels documents següents:

a) Còpia del títol de doctor o del document en el qual se certifique el pagament de les taxes per a l'expedició del títol. En el cas de titulació estrangera, traducció jurada de la titulació.

b) Currículum de la persona sol·licitant.

Adjuntar preferentment model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tenología (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu des d'on es gestione la informació curricular homologat a la Norma de CVN de la FECYT, podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

  1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en els enllaços següents:

    EDITOR CVN

         TUTORIALS

      2. Utilitzant aquesta plantilla.

Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, atés que una vegada es genera el currículum es reduïx la càrrega de treball per a mantindre-ho actualitzat i així es pot utilitzar per a altres convocatòries, d'aquesta administració o d'altres administracions públiques, al ser un estàndard reconegut a nivell estatal.

c) Memòria cientificotècnica del projecte d'investigació, que haurà d'incloure una explicació de les activitats que es preveu desenvolupar durant la durada del contracte i en el centre de destinació. (Opcionalment s'hi podrà presentar fitxer comprimit zip que continga el document normalitzat i altres documents, com ara: imatges, fotos, etc.)

d) Pla de treball per a resultar adjudicatari d'una ERC Grant o d'una de superior nivell de la qual s'és beneficiari. (Opcionalment s'hi podrà presentar fitxer comprimit zip que continga el document esmentat i altres documents, com ara: imatges, fotos, etc.)

e) Pressupost de despeses del projecte desglossat per conceptes amb les previsions per a totes les anualitats de durada del projecte.

f) Còpia dels documents acreditatius que la persona sol·licitant compleix almenys un dels requisits de l'apartat segon d'aquest annex.

g) Quan la persona sol·licitant al·legue a l'efecte de l'avaluació la condició de retorn, haurà de presentar una memòria explicativa sobre les circumstàncies d'arrelament previ a la Comunitat

*Les sol·licituds hauran de comptar amb la conformitat del centre d'investigació, que s'acreditarà mitjançant formulari de signatura del representant legal de l'entitat en matèria d'investigació i serà enviat la pròpia entitat.

 

ESMENA

 

EXCLOSOS

 

RESOLUCIONS

 

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA    termini des de 01-06-22 fins a 30-06-22

 

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS DE 2018

 

 

PLA DE CONTROL