Convocatòries actuals

III. Subvencions del programa Santiago Grisolía

Ves enrere I. Subvencions per a millorar la formació i l'ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de l'R+D+i. FSE

I. Subvencions per a millorar la formació i l'ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de l'R+D+i. FSE

MODELS NORMALITZATS QUE HAN D'ACOMPANYAR LA SOL·LICITUD

        1. Memòria

        2. Justificació de la millora de l'ocupabilitat

        3. Descripció del pla de formació

        4. Annex sol·licitud. Relació de sol·licitudes amb conformitat del representant legal

        5. Model domiciliació bancària

 

ESMENA

 

RESOLUCIONS

 

JUSTIFICACIÓ I SEGUIMENT

 

ANUALITAT 2018: MINORACIONS / REINTEGRAMENTS / INCIDÈNCIES

ANUALITAT 2019: RENÚNCIES / MINORACIONS / REINTEGRAMENTS / INCIDÈNCIES

 

ANUALITAT 2020: RENÚNCIES / MINORACIONS / REINTEGRAMENTS / INCIDÈNCIES

ANUALITAT 2021: REINTEGRAMENTS / INCIDÈNCIES

 

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA I CONCESSIÓ

 

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA COVID-19 

PLA DE CONTROL