D.G. Innovació Tecnològica Educativa

Inici > Ajuda > F.A.Q.

AJUDA

PREGUNTES FREQÜENTS (F.A.Q.)


Quins són els valors del camp repetició d'alumnes 2a pantalla de la matricula?

0: si no repetix
1: si repetix tot el curs
2: si repetix només algunes assignatures soltes.

Ja que en primària hi ha els cicles, com es podrien donar d'alta les avaluacions?

Les 1, 2 i 3 seria per a 1r primària i les 4, 5 i Final (8) per a 2n primària en el primer cicle (ídem per als altres cicles).

Com recuperar alumnes des d'històric?

1r - Ha de conéixer l'expedient de l'alumne (pot buscar en històrics)

2é - Alumnes >> Actualització: nou, escriga l'expedient, escriga el nom ( o almenys "A A, A" en el camp nom), polse Enter i apareixeran les seues dades.

Quin botó de gravar en la segona pantalla de matriculació s'ha d'emprar? En què es diferencien?

Si polsem el botó de Gravar sense Matricular es graven les dades de la fitxa de matrícula però no es modifiquen les assignatures de què està matriculat l'alumne. Per a posar assignatures als alumnes és necessari polsar el botó de Matricular alumne.

Quines opcions religió s'ha d'elegir en l'actualitat?

Si té religió: opció Religió i després seleccionar-la en la següent pantalleta que ix.

Si no té religió: opció Alternativa a la religió.

L'ètica i l'estudi han deixat de ser útils en l'actual sistema educatiu.

En cas de no tindre res, cal elegir estudi (per exemple en els cicles formatius)

Com es matricula d'assignatures pendents?

Si un alumne té assignatures pendents de cursos anteriors, en primer lloc cal indicar-les per l'opció d'Asig. repet.

Al fer el canvi de curs, el programa només promociona des d'infantil fins a 6 de primària però els de 6a no els passa a 1r d'ESO ni els de 1r a 2n d'ESO. Quina és la causa?

Una vegada avaluats i al tancar el curs actual la promoció la fa en eixos nivells al grup següent i te'ls deixa ja matriculada (excepte els alumnes marcats amb l'opció de promoció especial)(també cal tindre en compte la línia). La raó és que infantil no es repetix i en primària només 1 vegada en tota l'etapa. En ESO els promociona però només al curs següent. És a dir només et queda assignar-li el grup per l'opció matriculació i donar-li les assignatures amb les seues optatives corresponents. La raó és que en ESO els alumnes/as no sempre promocionen o bé ho fan a un altre grup per allò de les optatives, religió idioma, ... a més de la variació d'altes i baixes. (almenys en els instituts).

Quines opcions de llengua s'ha d'elegir en l'actualitat?

En àrees de predomini valencià normalment serà PIP (programa d'incorporació progressiva) per a la línia que comunament vam dita castellà. I l'opció per a la línia en valencià serà Valencià.

L'opció Castellano a penes s'utilitzarà excepte en àrees o comarques no valencianoparlants.

L'opció PBE (programa bilingüe enriquit) és per a aquells grups d'alumnes que porten Valencià i Anglés des de 1r de primària..

Com matricule alumnes de distints nivells en un mateix grup, com és el cas de centres rurals?

a- Done d'alta els grups 1PRIA, 2PRIA, ...... 6PRIA

b- Matricule als alumnes en el curs/grup que corresponga a la seua edat i estudis.

c- Utilitze l'opció Alumnes Canvi a l'alumne de ... Grup especial.

Què passarà al tancament de curs en el cas de centres rurals?

Amb el criteri anterior els alumnes al tancar el curs promocionaren al següent curs/grup i de nou s'haurà de procedir al seu "reagrupament especial".

Sol·licitud de títols.Com puc solucionar l'error al generar disc: "La data a constar en el títol no pot estar buida"?

LA CAUSA SOL SER: No ha imprés la proposta (no parle de l'esborrany).

Solució :

Tancament la proposta.

Imprimisca la sol·licitud. Li demanarà la data que desitja que conste en la petició de títols, (normalment donarà l'actual).

Llavors tindrà la proposta amb la data d'impressió també assignada (que és la mateixa que assigna a cada petició dels alumnes), ja no tindrà problemes per a generar el disc.

CONSELLERIA D' EDUCACIÓ
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA