D.G. Innovació Tecnològica Educativa

FITXERS IMPORTANTS

En esta secció disposarà de la possibilitat de descarregar-se fitxers importants que complementen els diferents programes de gestió de centres.

Esta secció tindrà uns fitxers que són complementaris (no obligats) als programes de GC. Es poden considerar a manera de pegats o millor tal utilitats. Només s'utilitzaran si el centre ho necessita i recomanem (si no s'està segur) que prèviament li haja indicat el servici tècnic que s'ho baixe i aplique. Com estos fitxers estan subjectes a una "caducitat" en la seua utilitat no sempre estarà l'enllaç actiu.


TAULES DE CODIS DE NOTES només per a versió de Gestió Centres del 17-12-07 o posterior
Descripció Fitxers
Problema: A l'introduir qualificacions en l'ESO amb el codi "incompatible", apareix 99 però no s'imprimix correctament la nota o el "0" apareix com No Presentat en compte de "Insuficient".
Solució: Pot descarregar-se la versió del dia 19-12-07 o bé abaixar-se el fitxer CODNOTA.zip.

Descomprimisca el fitxer en la carpeta on estiga treballant amb Gestió de Centres, generalment C:\GC, entre i reorganitze fitxers.

CODNOTA
(.zip)

ANNEXOS AVALUACIÓ PRIMÀRIA Y SECUNDÀRIA
Descripció
Solució: Pot descarregar els fitxers.

Annex I - Expedient acadèmic primària

Annex III - Informe resultats avaluació alumnat primària

Annex IV - Historial acadèmic primària

Annex V - Informe aprenentatge primària

Annex I - Expedient acadèmic ESO.

Annex III - Historial acadèmic ESO.

Annex IV - Resultat acadèmics ESO - Ordinària.Pdf.

Annex IV - Resultat acadèmics ESO - Extraordinària.Pdf.

Annex IV - Resultats per assignatura ESO - Ordinària.Pdf.

Annex IV - Resultats per assignatura ESO - Extraordinària.Pdf.

 

ANNEXOS AVALUACIÓ INFANTIL
Descripció
Solució: Pot descarregar els fitxers.

Annex I - Qüestionari.

Annex II - Historial Educatiu.

Annex III - Informe Resum.


LOGOTIPS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ
Descripció Fitxers
Problema: Necessite els nous logotips de la Conselleria d'Educació per a inserir en els documents oficials del centre.
Solució: Pot descarregar els fitxers.

Logotip negre.

Logotip color i gris.

Logotip en fons negre.

LOGOSEDU
(.zip)

UTILITAT D'EXPORTACIÓ D'EMPRESES
Descripció Fitxers
Problema: Vull transferir la informació de les empreses introduïdes en la comptabilitat de GESCEN, a la comptabilitat d'ÍTACA.
Solució: Descàrrega el fitxer "Instala_exporxml.zip" , descomprimisca-ho i execute l'instal·lador, fent doble clic en el fitxer "Instala_exporxml.Exe" i seguisca les instruccions de pantalla.
Instala_exporxml
(.zip)
UTILITAT PER A INSTAL·LAR LA FONT DE CODI DE BARRES
Descripció Fitxers
Problema: El meu centre de Secundària realitza el pagament de taxes amb Gestió de Centres i a l'hora d'imprimir el model 046 no ix el codi de barres. No s'ha instal·lat la font necessària.
Solució: Descàrrega el fitxer "Cliente GC", descomprimisca-ho i guarde-ho en la carpeta GC. Per a instal·lar faça doble clic en el fitxer "Cliente GC" i després en el botó "Comenzar".
Cliente GC
(.zip)

RUTES DE TRANSPORT
Descripció Fitxers
Problema: Tinc unes rutes de transport noves per al meu centre i no apareixen en l'actual versió de GC.
Solució: Descarregue les rutes que disposem en la seua última actualització alliberada pels SSTT de les tres províncies (si no té transport no li fan falta). Descomprimisca el fitxer en la carpeta on estiga treballant amb Gestió de Centres, generalment C:\GC, entre al Mòdul de Beques o Transport i reorganitze fitxers.
rutrans actualizat
04-09-2013
(.zip)

UTILITAT PER A REORGANITZAR ÍNDEXS EN LA PGA (DE RÈG. GENERAL - INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA)
Descripció Fitxers
Problema: Fent la PGA m'ha eixit un missatge d'error sobre els índexs.
Solució: Per a solucionar el problema dels índexs. Abaixar-se el fitxer reorgrup.zip. Va comprimit per a evitar problemes amb l'antivirus. Descomprimir-lo en la carpeta PGA. Tindrà un arxiu "reorgrup.exe". Tanca el programa de la PGA. Execute'l (doble clic sobre el) i deixe-li actuar.
reorgrup
(.zip)

UTILITAR PER A ESBORRAR, DE LA MATRÍCULA DELS ALUMNES, L' ASSIGNATURA D'ÈTICA de 1ESO, 2ESO i 3ESO
Descripció Fitxers
Problema: En el meu centre vaig matricular alumnes d'ètica en 1ESO o 2ESO o 3ESO quan realment l'ètica només és de 4ºESO.
Solució: Abaixar-se la utilitat "Boetieso.exe" (descarregue el fitxer comprimit) s'ha de copiar a la carpeta on estiga Gestió de Centres i executar-lo des de l'explorador de Windows (doble clic). La seua finalitat és eliminar l'assignatura d'ètica de 1ESO, 2ESO i 3ESO que no la tenen (només 4ESO) (en cas contrari caldria anar alumne per alumne i des de "Alumnes >> Canvi a l'alumne de ..." llevar eixa assignatura).
BOETIESO
(.zip)

FITXER NECESSARI PERQUÈ EL MÒDUL DE TÍTOLS AUTÒNOM FUNCIONE CORRECTAMENT A CAUSA DELS CANVIS PRODUÏTS EN l'ESO (EVAL SETEMBRE)
Descripció Fitxers
Problema: No utilitze Gestió de Centres i per a generar la sol·licitud de títols ho faig des del mòdul autònom. Com enguany hi ha hagut canvis en l'ESO, no podré obtindre correctament els títols dels avaluats al setembre.
Solució: Descarregue el fitxer litetit.zip. Al descomprimir-lo apareixeran dos fitxers (litetit.dbf i litetit.cdx). Copie'ls en la carpeta on estiga instal·lat el mòdul de títols autònom.
litetit
(.zip)
CONSELLERIA D' EDUCACIÓ
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA