Organismes

Portals

Avaluació

Avaluació

L'avaluació del sistema educatiu ens ofereix una informació molt valuosa, ja que mitjançant aquesta podem obtindre indicadors que, d'una banda, ens proporcionen una visió realista de la situació del procés d'ensenyament-aprenentatge i, d'altra banda, ens permeten identificar els èxits i les mancances del sistema. Aquesta visió realista permetrà prendre decisions de manera que es reorienten les  tendències educatives reforçant les bones pràctiques i proposant mesures de millora.

Les diferents avaluacions del sistema educatiu proposades en la LOMLOE són formatives per al conjunt del sistema educatiu, contribuint al seu coneixement, transformació i millora, així com per a facilitar orientacions per a les polítiques educatives

Objectiu

L'avaluació del sistema educatiu, segons s'estableix en l'article 140 de la LOMLOE, tindrà com a finalitat:

  1. Contribuir a millorar la qualitat i l'equitat de l'educació.
  2. Orientar les polítiques educatives.
  3. Augmentar la transparència i eficàcia del sistema educatiu.
  4. Oferir informació sobre el grau de compliment dels objectius de millora establits per les Administracions educatives.
  5. Proporcionar informació sobre el grau de consecució dels objectius educatius espanyols i europeus, així com del compliment dels compromisos educatius contrets en relació amb la demanda de la societat espanyola i le metes fixades en el context de la Unió Europea.

Els resultats de les avaluacions del sistema educatiu, independentment de l'àmbit territorial estatal o autonòmic en què s'apliquen, no podran ser utilitzats per a valoracions individuals de l'alumnat o per a establir classificacions de centres educatius.

 

Destacats

  • Publicat l'informe espanyol de l'Estudi Internacional sobre Educació Cívica  Ciutadana ICCS 2022

  • Publicat l'informe del Programa per a l'Avaluació Internacional dels Estudiants PISA 2022

  • Publicat l'informe de l'OCDE Panorama de l'educació, en el qual s'analitza la situació de l'educació a tot el món, amb dades sobre l'estructura, les finances i l'acompliment del sistema educatiu Espanyol, així com de la resta de sistemes educatius dels països de l'OCDE i en diversos països socis i en procés d'adhesió. L'edició de 2023 se centra en l'educació i formació professional (EFP), examinant la participació en l'FP i l'estructura dels programes d'FP.

Avaluacions Nacionals

1. Avaluació de diagnòstic:

a. Què és?

Avaluació amb caràcter censal, que es realitza en 4t de Primària i 2n de l'ESO, és a dir, participa tot l'alumnat matriculat en aquests cursos.

És responsabilitat de les administracions educatives, té caràcter informatiu, formatiu i orientador per als centres, per al professorat, per a l'alumnat i les seues famílies i per al conjunt de la comunitat educativa.

b. En què consisteix?

L'alumnat realitzarà una sèrie de proves elaborades tenint en compte les competències específiques de les matèries o àrees involucrades en l'avaluació.

c. Què s'avalua?

S'avaluen competències específiques, és a dir, cadascuna dels habilitats o destreses que venen marcades al currículum de cada matèria.

Es comprovarà, almenys, el grau de domini de la competència en comunicació lingüística i de la competència matemàtica

d. Objectius:

L'objectiu de l'avaluació de diagnòstic és d'una banda identificar els punts forts del sistema educatiu per a consolidar-los, i per un altre establir els punts febles per a introduir mesures de millora, tot això amb l'objectiu d'elaborar un Pla de millora que contribuïsca a l'augment de la qualitat i l'equitat de l'ensenyament i oriente la pràctica docent.

e. Calendari d'avaluacions previstes:

Les avaluacions de diagnòstic previstes per als pròxims cursos són les següents:

 

 

 

 

2. Avaluació General del Sistema Educatiu:

a. Què és?

Segons l'article 143 de la LOMLOE, amb caràcter mostral i pluriennal, les administracions educatives duran a terme una avaluació de les competències adquirides per l'alumnat. Aquesta avaluació tindrà caràcter informatiu, formatiu i orientador per als centres i informatiu per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa. 
Es faran al final de cada etapa (6é de Primària i 4t de l'ESO) per a tindre coneixement del grau de competències adquirit.
L'avaluació general del sistema educatiu és mostral, és a dir, només participarà l'alumnat d'un determinat nombre de centres educatius seleccionats a l'atzar.

b. En què consisteix?

L'alumnat seleccionat realitzarà una sèrie de proves elaborades tenint en compte els descriptors operatius  de les competència clau vinculades al perfil competencial d'eixida.

c. Què s'avalua?

Les avaluacions de diagnòstic avaluen les competències clau, definides segons DeSeCo (OCDE, 2003) com “la capacitat de respondre a demandes complexes i portar a cap tasques diverses de manera adequada”. 
D'aquesta manera s'obtindrà el perfil competencial d'eixida de l'alumnat, segons el grau d'adquisició de les competències abans esmentades.

d. Objectius:

Les Avaluacions generals del sistema educatiu han de permetre obtindre dades representatives del conjunt de l'Estat i de les comunitats autònomes, contribuint al coneixement del sistema educatiu i a l'orientació en la presa de decisions de les institucions educatives i de tots els sectors implicats en l'educació.

e. Calendari d'avaluacions previstes:

Les avaluacions previstes per als pròxims cursos són les següents:

 

 

 

 

Avaluacions Internacionals

L'Institut nacional d'avaluació educativa (INEE) en col·laboració amb les Administracions educatives duen a terme la coordinació de la participació de l'Estat espanyol en les avaluacions internacionals.

Les organitzacions  internacionals que promouen aquest tipus d'avaluacions, són:

L'OCDE (Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic) està formada per 34 estats, entre ells Espanya, i el seu objectiu és la coordinació de les seues polítiques econòmiques i socials

Aquesta organització programa les següents avaluacions internacionals:


 

 

La IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) és una associació independent, els membres de la qual són universitats, instituts o agències ministerials dedicades a la investigació sobre avaluació educativa. 

Aquesta organització programa les següents avaluacions internacionals:


 

 

 

 

Avaluacions programades per al curs 2022-23

 

TALIS SSES ICILS TIMSS

 

Al febrer ha començat l'Estudi Pilot de TALIS 2024 que inclou, per primera vegada, l'avaluació del professorat d'Educació Infantil (segon cicle), a més del professorat d'Educació Primària i Educació Secundaria. L'Estudi Internacional d'Ensenyament i Aprenentatge (TALIS, Teaching and Learning International Survey en anglés), promogut per l'OCDE, és el primer de la seua classe que dona veu a docents i directores, que emplenen una sèrie de qüestionaris relacionats amb aspectes com la formació docent que han rebut; les seues creences i pràctiques docents; l'avaluació del seu treball, la retroalimentació i el reconeixement que reben; el lideratge escolar, la gestió i altres diversos aspectes. TALIS pretén contribuir a l'elaboració d'indicadors internacionals que ajuden els països a desenvolupar la seua política educativa en relació amb el professorat i el procés d'ensenyament i aprenentatge.

L'Estudi sobre les Competències Socials i Emocionals (SSES, per les seues sigles en anglés Survey on Social and Emotional Skills) és un estudi internacional, promogut per l'OCDE, que analitza les habilitats socioemocionals desenvolupades pels estudiants de 10 i 15 anys respectivament. Aquest estudi s'ha realitzat per primera vegada en 2018. Espanya participa en el segon cicle, l'Estudi Principal del qual ha tingut lloc al març de 2023, encara que només entre l'alumnat de 15 anys.

L'Estudi Internacional sobre Competència Digital (ICILS, per les seues sigles en anglés, International Computer and Information Literacy Study) és un estudi internacional promogut per la IEA per a avaluar la competència digital dels estudiants de 2n d'ESO. En la seua edició actual, 2023, inclou un mòdul opcional per a avaluar el pensament computacional i la programació. ICILS es va realitzar per primera vegada en 2013 i té una periodicitat de 5 anys. Espanya participa en l'edició de 2023, que correspon amb el tercer cicle de l'estudi. A més d'avaluar el rendiment, ICILS recopila informació sobre el context escolar i familiar dels estudiants.

TIMSS avalua el rendiment en matemàtiques i ciències en una sola prova amb una part clarament diferenciada per a cada àrea. Els marcs teòrics per a l'avaluació d'aquestes àrees comparteixen una estructura i disseny similar. Així ocorre tant amb els dominis de cada àrea, com en el disseny i característiques de cada part de la prova. En matemàtiques, el seu marc teòric recull com a dominis de contingut a avaluar els números, les mesures i geometria i les dades. En ciències es distingeixen les ciències de la vida, les ciències físiques i les ciències de la Terra. L'estudi es completa amb qüestionaris de context i l'Enciclopèdia. Per mitjà de tots dos instruments, TIMSS recopila dades sobre com els sistemes educatius de tot el món ofereixen i promouen l'aprenentatge de les matemàtiques i les ciències.

Més informació sobre Avaluacions Internacionals

 

 

Accés al vídeo i més informació sobre les avaluacions educatives internacionals

Enllaços a proves Internacionals

 

 


 

 


 


 

 
Enllaços a altres Comunitats Autònomes

 

Andalusia Aragó Principat d'Astúries Illes Balears Canàries Cantàbria Castella i Lleó Castella-La Manxa Catalunya Comunitat Valenciana Extremadura Galícia Comunitat de Madrid Regió de Múrcia Comunitat Foral de Navarra País Basc La Rioja Ciutat Autònoma de Ceuta Ciutat Autònoma de Melilla