Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
27 de setembre de 2022. 10h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades l’11 de noviembre de 2021 i el 13 de gener de 2022.

2. RESOLUCIÓ de XX de XX de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places del personal funcionari docent del Cos d'Inspectors al Servei de l'Administració Educativa i d'Inspectors d'Educació, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

3. RESOLUCIÓ de XX de XX de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places del personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

4. RESOLUCIÓ de XX de XX de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places del personal funcionari docent del cos de mestres, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

3. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.