D.G. de Innovación Tecnológica Educativa

ITACA per als Centres d'Educació de la Comunitat Valenciana

Inici > Centres > Introducció

Introducció

Per als centres educatius, el projecte ITACA es concreta en un nou sistema centralitzat de gestió de centres que reemplaçarà als actuals GESCEN i ALLEGRO.

Beneficis

Simplificació del treball de gestió en el centre

Simplificació del treball de l'equip directiu del centre:

  • PGA simplificada
  • Menys consultes des de Conselleria.
  • Desapareixen els disquets.
  • Les actualitzacions del programa es gestionen de forma automàtica i sense intervenció de cap usuari

L'alumne arriba al centre amb tota la seua informació: el seu expedient complet està a ITACA (no serà necessari introduir les seues dades de nou).

Major satisfacció per als pares

Acostament del centre a pares/tutors. Aquells pares que faciliten un núm. de telèfon mòbil, o adreça de correu electrònic podran rebre notificacions de notes, faltes, activitats, i altres avisos via e-mail i SMS.

Comunicació transparent per al centre: a l'introduir la informació en el sistema, este s'encarrega de realitzar els enviaments i notificacions que corresponguen.

Més fàcil per al professorat

Més flexibilitat: ITACA proporciona un mòdul perquè els professors puguen realitzar tasques de les seues atribucions docents, com la introducció de notes i faltes, des de qualsevol connexió a Internet.

Desapareixen els disquets de notes: cada professor veu només "el seu" (els seus grups, les seues assignatures, etc.) a l'accedir a ITACA.

Legalitat i Seguretat

El sistema esta dissenyat per al compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD).

Els servicis centrals de la CE es responsabilitzen de la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes pels centres educatius.

Informació de major qualitat

Tota la informació està a ITACA. El centre compta amb l'historial complet de tots els alumnes. Així mateix, el centre disposarà d'informació addicional referent a personal docent, interins de substitució, dades del propi centre, bancs, localitats, tipus d'aula, etc.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA