Documentació requerida

Documentació requerida

Quan emplene la sol·licitud de beca  se li demanarà que adjunte documentació en cas de trobar-se en algun dels següents casos

 • Si, a data 31/12/2022, en la seua unitat familiar no està inclòs un progenitor:

Documentació a aportar:

 1. En cas de pare/mare solter/a, separat/a o divorciat/a:
 • Còpia del conveni regulador i sentència judicial en el qual s'especifique el règim de custòdia.
 • Padró col·lectiu del domicili habitual, on conste la situació a data 31 de desembre de 2022.
 1. En cas de pare/mare vidu/a:
 • Certificat de defunció del progenitor no inclòs.
 • Padró col·lectiu del domicili habitual, on conste la situació a data 31 de desembre de 2022.

 

 

 • Si, a data 31/12/2022, la teua unitat familiar o part d'aquesta, residia a l'estranger i no disposen de DNI o NIE

Documentació a aportar

 •  Declaració d'IRPF i, en el seu cas, de patrimoni o equivalent del país corresponent.
 • Còpia del document d'identitat de cadascun dels membres de la teua unitat familiar residents a l'estranger.

 

 

 •  Si, a data 31/12/2022, ha inclòs en la seua unitat familiar algun ascendent dels seus pares (avi/a):

Documentació a aportar en l'apartat ALTRES DOCUMENTS:

 • Padró col·lectiu del domicili habitual, on conste la situació a data 31 de desembre de 2022

 

 

 • Si, a data 31/12/2022, la persona sol·licitant constituïa una unitat familiar independent, també es consideren membres computables el cònjuge o, en el seu cas, la persona a la qual es trobe unit per anàloga relació, així com els fills, menors de 25 anys, si n'hi haguera i que convisquen en el mateix domicili.

Documentació a aportar:

 • Padró col·lectiu del domicili habitual, on conste la situació a data 31 de desembre de 2022

 

 

 • Si, a data 31/12/2022, la persona sol·licitant era l'únic membre de la unitat familiar:

Documentació a aportar

 • Justificant de la titularitat o lloguer del domicili a data 31/12/2022.
 • Padró col·lectiu del domicili habitual, on conste la situació a data 31 de desembre de 2022.

 

 

 • Si, a data 31/12/2022, algun membre de la unitat familiar tenia rendes a l'estranger:

Documentació a aportar

 • Declaració IRPF i, en el seu cas, de patrimoni o equivalent del país corresponent.

 

 • Si, a data 31/12/2022, algun membre de la unitat familiar tenia ha tributat per ingressos procedents del País Basc i/o Navarra:

Documentació a aportar

 • Còpia de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

 

 • Si, a data 31/12/2022, la persona sol·licitant era menor de 25 anys i es trobava en situació d'orfandat absoluta:

Documentació a aportar

 • Document que acredite la situació d'orfandat absoluta