Informació complementària

Informació complementària

Aquestes beques van dirigides a estudiants amb RECURSOS ECONÒMICS LIMITATS.

Abans de sol·licitar la beca és convenient que consultes els llindars de renda familiar segons el nombre de persones que la componen:

•    Famílies d'1 membre:        5.402,00 euros
•    Famílies de 2 membres:     9.961,00 euros
•    Famílies de 3 membres:    14.287,00 euros
•    Famílies de 4 membres:    18.581,00 euros
•    Famílies de 5 membres:    22.867,00 euros
•    Famílies de 6 membres:    26.559,00 euros
•    Famílies de 7 membres:     30.654,00 euros
•    Famílies de 8 membres:    34.023,00 euros

Pots realitzar un càlcul aproximat sumant les caselles 435 i 460 de la declaració de la renda de l'exercici 2020, i restant a aquest resultat la casella 595. En qualsevol cas, has de llegir el punt 8é i 9é del capítol I de la convocatòria que recull altres aspectes que has de considerar (deduccions, etc.).


 

PER A QUINS ESTUDIS POTS SOL·LICITAR AQUESTA BECA

Pots sol·licitar una beca si t'has matriculat en modalitat presencial, per al curs 2021-2022 en:

Són màsters habilitants els següents:

CIÈNCIES DE LA SALUT
Psicologia General Sanitària
C. SOCIALS I JURÍDIQUES
Advocacia
Professorat d'ESO, batxillerat, FP i ensenyament d'idiomes.
ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Arquitectura
Enginyeria Aeronàutica
Enginyeria Agronòmica
Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Enginyeria forestal
Enginyeria de Telecomunicació
Enginyeria Industrial


 

DOTACIÓ DE LA BECA

Fins a 6.000 €, condicionada a la concessió de les beques de caràcter general del MEC en la part referent a la beca de la quantia fixa lligada a la renda.


 

REQUISITS GENERALS

Ser espanyol/a o tindre la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea.

Si tu o la teua família sou ciutadans de la Unió Europea, heu de residir de manera permanent a Espanya o acreditar un treball per compte propi o d'altri a Espanya.

En el supòsit d'estrangers no comunitaris, s'aplicarà el que indica la normativa sobre els drets i les llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social. L'estudiant necessàriament haurà de comptar amb permís de residència legal a Espanya.

No haver obtingut un títol de nivell igual o superior als estudis per als quals demanes la beca.


 

REQUISITS ACADÈMICS

Primer curs de grau

Matricular-te de 60 crèdits. (T'aconsellem que consultes en la convocatòria les excepcions que puguen afectar-te, per exemple, en un doble grau, si la normativa de la teua universitat limita la matrícula, etc.).


 

Segon curs i posteriors de grau

Matricular-te de 60 crèdits. (T'aconsellem que consultes en la convocatòria les excepcions que puguen afectar-te, per exemple, en un doble grau, el reconeixement d'un percentatge de discapacitat del 65%, si la normativa de la teua universitat limita la matrícula, si són els teus últims crèdits, etc.).

Superar un percentatge de crèdits en l'últim curs realitzat que varia en funció de la branca de coneixement del grau:


 

Branca de coneixement

Percentatge crèdits superats

Arts i Humanitats

95%

Ciències

80%

Ciències Socials i Jurídiques

95%

Ciències de la Salut

90%

Enginyeria i Arquitectura

 80%


 

Els estudiants que no superen el percentatge anterior podran obtindre la beca si acrediten haver superat, en l'últim curs realitzat, els percentatges de crèdits següents i haver aconseguit les notes mitjanes de les assignatures superades següents:


 

Branca de coneixement

Percentatge de crèdits superats

Nota mitjana en les assignatures superades

Arts i Humanitats

85%

6,50

Ciències

70%

6,00

Ciències Socials i Jurídiques

85%

6,50

Ciències de la Salut

80%

6,50

Enginyeria i Arquitectura

70%

6,00


 

Primer curs de màster habilitant

Matricular-te de 60 crèdits.

Tindre una nota mitjana de 5 punts en els estudis previs que donen accés al màster. Les notes mitjanes procedents d'estudis d'ensenyaments tècnics es multiplicaran pel coeficient 1,17.


 

Segon curs de màster habilitant

Matricular-te de 60 crèdits o dels crèdits restants per a finalitzar el màster.

Aprovar el 100% dels crèdits matriculats el curs anterior.

Tindre una nota mitjana de 5 punts en el primer curs de màster.


 

REQUISITS ECONÒMICS

Per a saber si tens dret a una beca, a més dels requisits generals i acadèmics, has de saber que també es valora la situació econòmica de la teua unitat familiar l'any anterior (és a dir, en l'exercici 2021).

Es té en compte la renda obtinguda i, a més, determinats elements relacionats amb el patrimoni, com els rendiments del capital, els guanys patrimonials o els immobles propietat de la família.


 

Què significa...?

A continuació, t'expliquem alguns conceptes que et seran útils a l'hora d'emplenar la teua sol·licitud.


 

Unitat familiar

Els tipus d'unitat familiar i els membres computables que recull la convocatòria de beques són diversos.

Els membres de la unitat familiar són:

 • L'estudiant que sol·licita la beca.

 • Els progenitors (pares/mares).

 • La persona que exercisca la tutela o aquella que legalment tinga la guarda o custòdia de la persona menor d'edat.

 • Els germans i les germanes solters/es menors de 25 anys.

 • Els germans i les germanes majors de 25 anys amb discapacitat.

 • Els/les ascendents dels progenitors/es (avis/àvies) sempre que visquen en la unitat familiar.

 • Els membres de la unitat familiar han de viure en el mateix domicili en data 31 de desembre de 2021.


 

Els membres d'una unitat familiar independent són:

 • L'estudiant que sol·licita la beca.

 • El cònjuge o parella de fet (encara que no estiga inscrita en el registre com a parella de fet).

 • Fills/es que visquen en el mateix domicili.


 

Els membres que compten com a unitat familiar en cas de divorci o separació legal dels pares són…

Quan la custòdia és compartida:

 • Els progenitors de l'estudiant que sol·licita la beca (en l'aplicació cal posar que estan separats, encara que després s'hagen casat amb una altra persona).

 • Els fills i les filles en comú.

 • Els/les ascendents dels progenitors/es (avis/àvies) que visquen amb aquests i puguen justificar-ho amb el certificat municipal.


 

Quan la custòdia no és compartida:

 • El progenitor que visca amb la persona que sol·licita la beca.

 • La nova parella o la del progenitor que visca amb la persona que sol·licita la beca.

 • Els fills/es de tots dos que visquen en el mateix domicili que l'estudiant que sol·licita la beca (tant fills comuns com no comuns de la nova parella) menors de 25 anys o majors de 25 anys amb discapacitat.

 • Les persones ascendents dels progenitors que visquen amb aquests i puguen justificar-ho amb el certificat d'empadronament col·lectiu municipal.


 

La convocatòria considera també com a membres computables aquelles persones que el 31 de desembre de 2020 residisquen en el domicili de l'estudiant que sol·licita la beca i que:

 • tinguen ingressos propis,

 • no siguen parents de la resta de membres de la unitat familiar, i no es puga justificar un lloguer de pis compartit.


 

Quan has de sol·licitar-la?

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia següent de la publicació de la convocatòria en el DOGV

T'aconsellem que no deixes la sol·licitud per als últims dies, perquè és possible que et demanem dades que estiguen en documents que hauràs de buscar o consultar.


 

PASSOS PER A SOL·LICITAR LA BECA


 

 1. ENTRA EN LA SEU ELECTRÒNICA DE LA GVA

L'accés directe a aquest tràmit estarà disponible en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18020&version=amp

"Tramita amb certificat electrònic".

Punxa a ACCEDEIX.


 

 1. ARA HAS D'IDENTIFICAR-TE

Amb DNIe, certificat electrònic o clau permanent.


 

 1. EMPLENA EL FORMULARI

Una vegada dins, has d'emplenar el formulari en línia. En aquest pas, no et demanarem que aportes documentació perquè la GVA consultarà totes les dades necessàries per a comprovar que reuneixes els requisits (generals, acadèmics i econòmics) per a sol·licitar la beca.

Només en determinats supòsits necessitaràs aportar algun document concret (famílies amb un únic progenitor, orfandat absoluta…).

  Important: una vegada emplenat el formulari i introduïts els documents, has de signar i registrar la sol·licitud.

És convenient que descarregues el resguard de sol·licitud que genera l'aplicació, com a comprovant de la presentació.

Recorda que, en la carpeta ciutadana (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html) sempre tindràs un resguard de la teua sol·licitud.

En el supòsit de presentar més d'una sol·licitud, es considerarà únicament vàlida l'última presentada.


 

ESMENA

Si calguera, se't podrà requerir la presentació dels documents preceptius per a l'esmena de l'expedient.


 

Important: l'esmena se't notificarà al correu electrònic indicat en el formulari de sol·licitud. És convenient que revises la carpeta de SPAM. Així mateix, es podrà consultar a través de la carpeta ciutadana i se t'enviarà un sms al mòbil indicant en el formulari de sol·licitud.


 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Aquesta resolució confirmarà la quantia total de la beca que t'hem concedit. No la notificarem de manera individual a cada estudiant, sinó que publicarem un llistat en la nostra pàgina web. En el llistat apareixeran les persones sol·licitants a les quals se'ls haja concedit beca i la quantia que els corresponga, així com aquelles a qui els haja sigut denegada la sol·licitud de beca.

Si no estàs d'acord amb la resolució definitiva, pots reclamar presentant un recurs de reposició o un recurs contenciós administratiu.


 

CORREUS DE CONSULTA

Els dubtes sobre el contingut de la convocatòria es poden dirigir al correu electrònic becasalario@gva.es.


Les qüestions sobre incidències en la tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s'atendran en el correu electrònic generalitat_en_red@gva.es


---------------------------------

"El present document té un caràcter merament informatiu i manca de valor jurídic. Com a document de suport, la seua única finalitat és la d'oferir informació complementària a les persones sol·licitants de beques universitàries concedides per la Generalitat Valenciana".