MESTRES 2018 - Resultats del procediment selectiu

MESTRES 2018 - Resultats del procediment selectiu

Resultats

Les persones aspirants que superen el procediment selectiu i siguen anomenats funcionaris i funcionàries en pràctiques, podran accedir a l'Adjudicació d'Inici de Curs - Funcionaris de Carrera i en Pràctiques el dia 25 de juliol de 2018 a les 19:00 hores.
Les persones participants dels procediments selectius de l'oposició 2018 que superen la fase oposició i no siguen seleccionades, o bé que només hagen aprovat la primera prova (parts A i B), podran accedir a l'Adjudicació d'Inici de Curs - Adjudicació Contínua el dia 25 de juliol de 2018 a les 19:00 hores.

En el termini d'un mes, comptat des de l'endemà del dia en què es faça pública la llista de persones aspirants seleccionades, estes hauran de presentar la documentació requerida en la convocatòria.

Les persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu de Mestres 2018 han d'haver registrat el requisit lingüístic (Certificat de Capacitació o Diploma de Mestre en Valencià) en el Servei d'Acreditació i Assessorament dependent de la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, abans de les 13 hores del dia 27 de juliol de 2018, o no se li adjudicarà cap lloc.