Llocs específics

Llocs específics

PRÒRROGA DE LES DESTINACIONS EN COMISSIÓ DE SERVEI

De les destinacions obtingudes en comissió de serveis en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent i de la Resolució de 18 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent. 

[Data Pub.: 12/06/2023]

TERMINI SOL·LICITUD PRÒRROGA: Cinc dies hàbils. Emplenar l'ANNEX I que ser`enviat al seu compte de correu electrònic . Des del 13/06/2023 fins al 19/06/2023.

Llistats provisionals

[Data Pub.: 25/07/2023 14:00]

Aquells funcionaris o funcionàries que ho consideren podran presentar reclamacions a aquest llistat provisional, únicament per via telemàtica, a través de l'Oficina Virtual del Docent (OVIDOC), accessible en l'enllaç https://ovidoc.edu.gva.es en l'apartat de Tràmits - Incidències de provisió de places - Comissions de servei específiques, en un termini de dos dies hàbils des de la data i hora de la publicació d'aquest llistat.

Acceso al trámite de incidencias por OVIDOC

Llistats definitius

[Data Pub.: 28/07/2023 15:30]

 

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació:

El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant la directora general de Personal Docent d'aquesta Conselleria en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució definitiva de pròrroga de la comissió de serveis en llocs específics per al curs 2023-2024 a través de l'enllaç https://ovidoc.edu.gva.es en l'apartat Tràmits – Recurs de Reposició de Comissions de servei específiques.

En el cas d'actuar per mitjà de representant, podrà interposar-se mitjançant un tràmit z accessible en https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18494.

El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant el jutjat contenciós-administratiu de València en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació.

Accés al tràmit de Recurs de Reposició de Comissions de servei específiques per OVIDOC