Llocs específics

Llocs específics

Convocatòria

Sol·licitud

S’utilitzarà la plataforma web OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva.es/) a l’efecte de presentació de sol·licituds i com a plataforma tramitadora de la documentació que regula aquesta convocatòria. Les persones funcionàries aspirants a participar en aquest procediment podran presentar-se, per a les tipologies de centres de la I a la VI, en aquells centres en què s’oferisquen llocs de l’especialitat o especialitats de les quals siguen titulars, d’acord amb el que s’estableix en l’annex I.

AMPLIACIÓ DE TERMINI: Es prorroga 24 hores el termini per a sol·licitar la participació en les Comissions de Servei en llocs específics. Finalitzarà el dia 14/06/2022 a les 12 hores.

=> Accés a OVIDOC <=

Accés a OVIDOC

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

Per a participar i optar als centres de la tipologia VII i VIII haurà de realitzar-se la petició a través de la direcció dels centres, via l’adreça de correu electrònic indicada a l’annex I. Per tant, les persones interessades podran dirigir-se al centre per a presentar les seues candidatures als llocs juntament amb l’annex II-B.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, és a dir, des del dia 24 de maig de 2022 fins al dia 6 de juny de 2022

Les persones participants que opten als llocs específics de les UEO hauran d’especificar clarament en el full d’Autobaremació, en l’apartat d’especialitat, l’àmbit d’especialització al qual estan optant.

Els llocs són els que es reflecteixen en el quadre següent (Fes clic ací per a descarregar el fitxer pdf):

[ACTUALITZAT 05/06/2022]


 

INFORMACIÓ I CONSULTA PER LES VIES SEGÜENTS:

I. Unitats Pedagògiques Hospitalàries  igualtat@gva.es

II. Centres de Formació de Persones Adultes dels establiments penitenciaris  fpa_soa@gva.es

III. Seccions d'Educació Secundària en establiments penitenciaris o en centres de reeducació;  igualtat@gva.es

IV. El Centre Específic d'Educació a Distància (CEED) sdgformacioprofessorat@gva.es

V. Unitats especialitzades d'orientació orientacio@gva.es

VI. Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana (EOI_VV) sipe@gva.es

Comissió de Baremació i Comissions Tècniques

[Data Pub.: 12/07/2022]

Realització Fase 2

 

  • II. CENTRES DOCENTS EN ESTABLIMENTS PENITENCIARIS

NOTA ACLARIDORA: Atés que el nombre de persones aspirants és inferior al triple dels llocs oferits, totes passen a la FASE II

[Data Pub.: 07/07/2022]

 

Llistats provisionals de persones participants

NOTA ACLARIDORA: Estar admés/admesa en aquest procediment no implica l'adjudicació d'una vacant. Aquesta adjudicació es realitzarà amb el llistat definitiu de persones participants admeses, atenent les seues puntuacions, les seues peticions i a les vacants disponibles.

[Data Pub.: 18/07/2021 19:30]

Reclamacions

Davant d'aquests llistats provisionals poden presentar-se reclamacions a partir de les 13:00 hores del 19 de juliol de 2022 fins a les 10:00 hores del 22 de juliol de 2022.

Les reclamacions es realitzaran mitjançant OVIDOC.

Llistats definitius de persones participants

Detectats errors en els llistats publicats, es procedeix a substituir-los pels corregits.

Es podran comunicar incidències relacionades amb l’adjudicació de comissions de servei específiques, mitjançant el tràmit que està definit a OVIDOC. Aquest tràmit ja està actiu.

Accés a OVIDOC

Tràmit: Incidències provisió de places / Comissions de servei específiques. 

 

 


PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA

Dels destins obtinguts en comissió de serveis en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent. 

[Data Pub.: 21/06/2022]

TERMINI SOL·LICITUD PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA: Set dies naturals. Emplenar l'ANNEX I des del 22/06/2022 fins al 28/06/2022.

Llistats provisionals PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA

[Data Pub.: 18/07/2022 16:00]

Aquells funcionaris o funcionàries que ho consideren podran presentar reclamacions a aquesta llista provisional, únicament per via telemàtica, a través de l’adreça de correu electrònic provision_edu@gva.es en un termini de 48 hores des de la data i hora de publicació d’aquesta llista.

Llistats definitius PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA

[Data Pub.: 25/07/2022 22:00]