Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Places

Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Places

Vacants oferides

S'han detectat i corregit errors en els requisits lingüístics d'algunes places, per la qual cosa s'actualitza el llistat de vacants. [Data Pub.: 30/07/2022]

[Data Pub.: 29/07/2022]
NOTA: Per als cossos de Professors i Catedràtics de Música i Arts Escèniques, Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i Professors d'Arts Plàstiques i Disseny només es requereix el requisit de valencià en els llocs en què l'especifique.