Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Participants

Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Participants

Llistats provisionals

S'actualitza la llista de personal interí.

[Data Pub.: 21/07/2022]

Reclamacions

Els participants funcionaris interins disposen d'un termini de 2 dies hàbils, a partir de l'endemà al de la publicació d'esta resolució, per a formular reclamacions.

Les reclamacions es presentaran en l'adreça de correu electrònic bolsas_edu@gva.es, en l'escrit hauran de constar les dades següents:

  • Nom i cognoms
  • NIF
  • Cos a què pertany
  • Especialitat o especialitats
  • Objecte i desenrotllament de la reclamació

NOTA (HABILITACIONS DE MESTRES INTERINS 2022):

Les persones que han sol·licitat ser habilitades en una altra especialitat en el mes de juny de 2022, aquest els serà reconegut durant el primer trimestre del proper curs 2022/2023

De no poder presentar la reclamació per correu electrònic haurà d'enviar-la per fax al 961970987 amb les mateixes dades que es relacionen en l'apartat anterior.

Llistats definitius

NOTA (Participació):

El personal interí podrà accedir a l'adjudicació contínua a partir de la data de publicació fins al dia 1 d'agost de 2022 a les 12.00 hores.