Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Participants

Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Participants

Esborranys dels llistats d'inici de curs i orde de borses

Es procedix a actualitzar el llistat de personal interí.

Este esborrany NO incorpora als opositors del 2024 que han aprovat l'oposició i no han obtingut plaça. Eixiran amb la publicació posterior dels llistats provisionals.

[Data Pub.: 12/07/2024]

Reclamacions

Els participants funcionaris interins podran realitzar reclamacions des de la publicació dels esborranys fins a la data que establisca la resolució de la publicació dels llistats provisionals.
Amb la publicació dels llistats provisionals es consideraran ateses totes les reclamacions presentades fins a eixe moment, obrint-se el termini oficial de reclamacions.

NOMÉS s'atendran les reclamacions a l'ordre de borsa que es comuniquen pel procediment establit en OVIDOC.

Per a presentar una reclamació sobre l'ordre haurà d'utilitzar el tràmit [Tràmits - Reclamació llistat interins 2024] des de OVIDOC.

Abans de presentar una reclamació tinga en compte que l'ordre de la borsa està establit en la RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2010.
A NIVELL INFORMATIU vam mostrar uns aspectes que s'han extret i simplificat en nom de la claredat i facilitat de compressió:

El número mostrat en l'adjudicació d'inici de curs NO és l'ordre de borsa. El número d'adjudicació pot ser inferior a l'ordre de borsa perquè no contempla als docents que pertanyen a la borsa i no són adjudicables per estar treballant en un altre cos o altres circumstàncies que impossibiliten la seua adjudicació en eixe moment.

No es pot comparar el número d'ordre del llistat d'inici de curs amb el número de l'adjudicació d'inici de curs de l'any passat (ni amb la d'aquest, poden ser diferents).

La borsa es compon dels següent blocs de major a menor prioritat:
     a) Docents amb serveis en borsa
     b) Personal d'Unitats Concertades suprimides
     c) Procediments selectius d'ingrés (Oposicions)
     d) Borses Extraordinàries
     Resta d'Incorporacions (Difícil Cobertura)

La promoció per serveis prestats 'Consolidació' es realitza mitjançant aquest acte i és simultània per a tots els docents que han prestat serveis durant el curs.

No és el mateix entrar en borsa per participar en les adjudicacions de Difícil Cobertura que treballar després d'una adjudicació per Difícil Cobertura. Qualsevol persona que es trobe en borsa i treballe per Difícil Cobertura estarà per davant de la borsa de totes les persones que entren en borsa per Difícil Cobertura amb independència de les data de prestació de serveis.

Els canvis d'ordre en el bloc a) Docents amb serveis en borsa, són excepcionals.
La promoció a aquest bloc es fa per blocs, en el mateix ordre en el qual es troben en cadascun d'ells.

La promoció dels interins no catalogats en els blocs b), c), d) [que són la resta d'incorporacions (Difícil Cobertura)] es situen darrere de TOTES les promocions de la resta de blocs i per ordre de prestació de serveis.

Enllaç a OVIDOC

AVÍS: El personal que no tinga accés a OVIDOC haurà de realitzar el tràmit d'habilitació d'accés a aquesta plataforma
Enllaç al tràmit d'habilitació de l'accés a OVIDOC

Llistats provisionals

S'actualitza la llista de personal interí.

[Data Pub.: 2/08/2023]

Reclamacions

Els participants funcionaris interins disposaran termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, des de les 00.00 hores del dia 3 d'agost fins les 23.59 hores dia 4 d'agost per a presentar reclamacions.

NOMÉS s'atendran les reclamacions a l'ordre de borsa que es comunique pel procediment establit en OVIDOC.

Per a presentar una reclamació sobre l'ordre haurà d'utilitzar el tràmit [Tràmits - Reclamació llistat interins] des de OVIDOC.

Abans de presentar una reclamació tinga en compte que l'ordre de la borsa està establit en la RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2010.
A NIVELL INFORMATIU vam mostrar uns aspectes que s'han extret i simplificat en nom de la claredat i facilitat de compressió:

El número mostrat en l'adjudicació d'inici de curs NO és l'ordre de borsa, pot ser inferior a l'ordre de borsa perquè no contempla als docents que pertany a la borsa i no són adjudicables per estar treballant en un altre cos o altres circumstàncies que impossibiliten la seua adjudicació en aqueix moment.

No es pot comparar el número d'ordre del llistat d'inici de curs amb el número de l'adjudicació d'inici de curs de l'any passat (ni amb la d'aquest, poden ser diferents).

La borsa es compon dels següent blocs de major a menor prioritat:
     a) Docents amb serveis en borsa
     b) Personal d'Unitats Concertades suprimides
     c) Procediments selectius d'ingrés (Oposicions)
     d) Borses Extraordinàries
     Restes d'Incorporacions (Difícil Cobertura)

La promoció per serveis prestats 'Consolidació' es realitza mitjançant aquest acte i és simultaneja per a tots els docents que han prestat serveis durant el curs.

No és el mateix entrar en borsa per participar en les adjudicacions de Difícil Cobertura que treballar després d'una adjudicació per Difícil Cobertura. Qualsevol persona que es trobe en borsa i treballe per Difícil Cobertura estarà per davant de la borsa de totes les persones que entren en borsa per Difícil Cobertura amb independència de les data de prestació de serveis.

Els canvis d'ordre en el bloc a) Docents amb serveis en borsa són excepcionals i l'excepcionalitat augmenta amb l'antiguitat en la prestació de serveis
La promoció a aquest bloc es fa per blocs, en el mateix ordre en el qual es troben en cadascun d'ells.

La promoció dels interins no catalogats en els blocs b), c), d) [que són la resta d'incorporacions (Difícil Cobertura)] es *situan darrere de TOTES les promocions de la resta de blocs i per ordre de prestació de serveis

Enllaç a OVIDOC

AVÍS: El personal que no tinga accés a OVIDOC haurà de realitzar el tràmit d'habilitació d'accés a aquesta plataforma
Enllaç al tràmit d'habilitació de l'accés a OVIDOC

Les reclamacions es presentaran en l'adreça de correu electrònic bolsas_edu@gva.es, en l'escrit hauran de constar les dades següents:

  • Nom i cognoms
  • NIF
  • Cos a què pertany
  • Especialitat o especialitats
  • Objecte i desenrotllament de la reclamació

De no poder presentar la reclamació per correu electrònic haurà d'enviar-la per fax al 961970987 amb les mateixes dades que es relacionen en l'apartat anterior.